รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 3 (NCST 2021)


ส่วนหน้า

ลำดับ ส่วน ดาวน์โหลดแล้ว
1 ปกหน้า 131
2 ปกหลัง 62
3 สารจากคณบดี 66
4 ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านบทความ 109
5 กรรมการตัดสินงานประชุมวิชาการ 82
6 สารบัญ 117

ชื่อบทความ

ลำดับ ชื่อบทความ ดาวน์โหลดแล้ว
1 ผลของสัดส่วนการผสมต่อลักษณะการวัลคาไนซ์ สมบัติด้านการดึง และพลังงานสูญหายของยางผสมระหว่างยางธรรมชาติและยางเอสบีอาร์ 58
2 แบบจำลองทางคณิตศาสตร์และสมบัติทางกายภาพของการอบแห้งกระชายขาวด้วยไมโครเวฟ 40
3 เทคนิคโครมาโทกราฟีแบบผิวบางสำหรับการจัดจำแนกเห็ดซางฮวงป่า 40
4 ระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นในโรงเรือนสำหรับการปลูกผักกาดหอมกรีนโอ๊คแบบไฮโดรโปนิกส์ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ 61
5 ระบบควบคุมค่าความเป็นกรดเบสและค่าการนำไฟฟ้าของสารละลายธาตุอาหารอัตโนมัติสำหรับการปลูกผักกาดฮ่องเต้แบบไฮโดรโปนิกส์ 50
6 จำนวนเซมิโททอลโดมิเนชันของกราฟลิเนียร์เบนซีนอยด์เชน 44
7 ความสามารถในการแปรรูปและสมบัติทางกายภาพของยางธรรมชาติที่ใช้น้ำมันมะพร้าวเป็นน้ำมันช่วยแปรรูป 42
8 การปนเปื้อนโลหะหนักในน้ำประปาและน้ำบาดาล ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลย 35
9 รูปแบบการจัดการขยะอินทรีย์ในครัวเรือนโดยกรวยสีเขียว (Green Cone) ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ 44
10 ชุดระบบควบคุมอุณหภูมิน้ำสำหรับการปลูกผักขึ้นฉ่ายไฮโดรโปนิกส์อัตโนมัติ 54
11 การปนเปื้อนโลหะหนักในอาหารประเภทเส้น 36
12 การสลับสีของเม็ดสีอะคริลิคเทอร์โมโครมิก 62
13 การศึกษาประสิทธิภาพของเตาเผาถ่านโดยใช้ระบบการหมุนเวียนของแก๊ส 41
14 การยอมรับของผู้บริโภคต่อเครื่องดื่มสับปะรดโซดา 64
15 ไวน์วิตามินซีสูงจากมะม่วงหาวมะนาวโห่ 39
16 นกชายเลนและความหนาแน่นของสัตว์หน้าดินทะเลขนาดใหญ่บริเวณชายฝั่งอำเภอละงูจังหวัดสตูล 36
17 ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของสับปะรดไร่ม่วง อำเภอเมือง จังหวัดเลยด้วยเครื่องหมายอาร์เอพีดี 45
18 ความหลากหลายทางพันธุกรรมของเสาวรส ในอำเภอภูเรือ จังหวัดเลย โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลไอเอสเอสอาร์ 45
19 การปนเปื้อนเชื้อ Escherichia coli และเชื้อ Staphylococcus aureus ในหมึกย่างและน้ำจิ้มอาหารทะเล ที่จำหน่ายบริเวณรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 38
20 ความหลากชนิด และความชุกชุมของด้วง (Order Coleoptera) ในพื้นที่แปลงพืชสวนเขตตำบลน้ำสวย อำเภอเมือง จังหวัดเลย 43
21 ความหลากหลายของตั๊กแตน (Order Orthoptera) ในพื้นที่แปลงพืชสวน เขตตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 38
22 การปนเปื้อนของเชื้อ Salmonella spp. ในน้ำจากตู้กดหยอดเหรียญอัตโนมัติรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 40
23 พรรณไม้ในพื้นที่ดินเค็มบริเวณอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร จังหวัดนครราชสีมา 34
24 การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของเห็ดและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนในเขตตำบลปากปวน อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ประเทศไทย 44
25 ความหลากชนิดของมอลลัสก์บริเวณชายฝั่ง อำเภอละงู จังหวัดสตูล 38
26 การทดสอบความไวต่อสารสกัดหยาบจากรากและใบน้ำน้อย (Polyalthia suberosa(Roxb.) Thwaites) ของเชื้อ Candida albicans ด้วยวิธีดีสดีฟฟิวชั่น 36
27 ฤทธิ์ของสารสกัดสมุนไพรต้านเชื้อแบคทีเรียก่อโรคในช่องปาก 36
28 ประสิทธิภาพของแบคทีเรียซัลเฟอร์ออกซิไดซิงค์และไบโอชาร์จากไม้ไผ่ในการกำจัดซัลไฟด์ 44
29 ความหลากหลายของแมลงกลุ่มผึ้ง ต่อ แตน มด (Order Hymenoptera) ในพื้นที่แปลงพืชสวน เขตตำบลน้ำสวย อำเภอเมือง จังหวัดเลย 41
30 การผลิตเอนไซม์และการยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคพืชของแอคติโนมัยซีทที่คัดแยกได้จาก ไรโซสเฟียร์ของพืชตระกูลถั่ว 39
31 ศึกษาผลของวัสดุคลุมแปลงต่อการเจริญเติบโตของผักกาดหอมพันธุ์เรดโอ๊ค 35
32 การปนเปื้อนของเชื้อ Salmonella spp. ในข้าวแกง ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเลย 35
33 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มอายุวัฒน์ล้านนาในรูปแบบกล่อง U.H.T. 47
34 ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดสมุนไพรตำรับยาแก้กษัยลิ้นกระบือ 32
35 การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของตำรับยาริดสีดวงมหากาฬ 33
36 การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และความคงตัวของสารสกัดตำรับตรีกฏุก 106
37 การเปรียบเทียบผลของเจลไพลลดอาการปวดเมื่อยในกลุ่มผู้ที่มีอาการปวดเมื่อยจากการทำงานในพื้นที่ตำบลบ้านหว้า อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น 24
38 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 28
39 สารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดแก้วมังกร 28
40 ความรู้และพฤติกรรมการคัดแยกขยะของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 29
41 ความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ 3อ.2ส.ของอาจารย์ บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน จังหวัดอุดรธานี 23
42 การพัฒนาผลิตภัณฑ์พุดดิ้งจากน้ำนมถั่วลิสง 36
43 ปัญหาและแนวทางการพัฒนาวินัยนิสิตในรายวิชาวิเคราะห์น้ำและน้ำเสีย 37
44 การศึกษาระบบบำบัดน้ำเสียในวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดพะเยา 40
45 การปนเปื้อนเชื้อ Escherichia coli ในน้ำดื่มจากเครื่องทำน้ำเย็นบริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 28
46 การปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรีย Coliform Escherichia coli และ Staphylococcus aureusในเนื้อโคและตับ จากตลาดสด อำเภอเมือง จังหวัดเลย 45
47 แรงจูงใจของการออกกำลังกายผู้สูงอายุในสวนสาธารณะกุดป่อง เทศบาลเมืองเลย อำเภอเมือง จังหวัดเลย 27
48 การปนเปื้อนของเชื้อ Salmonella spp. ในอาหารสุนัขและแมว ในเขตอำเมือง จังหวัดเลย 29
49 การปนเปื้อนของเชื้อ Staphylococcus aureus ในผลิตภัณฑ์มะพร้าวแก้ว จากร้านจำหน่าย ของฝากริมทาง อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 26
50 ประสิทธิ์ภาพของ EM (Effective Microorganisms) ในการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานขนมจีน 25
51 การพัฒนาเครื่องแกะสลักไม้ยางพาราด้วยการควบคุมเชิงตัวเลขด้วยคอมพิวเตอร์ 28
52 การศึกษาประสิทธิภาพของระบบออสโมซีสย้อนกลับในการบำบัดน้ำเสียสังเคราะห์ ที่มีการปนเปื้อนของตะกั่ว 27
53 การคัดแยกเมล็ดพันธุ์แตงไทยด้วยการประมวลผลภาพ 33
54 ผลของชนิดปุ๋ยมูลสัตว์และถ่านชีวภาพที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของผักสลัดกรีนโอ๊ค 25
55 การใช้ปุ๋ยมูลไส้เดือนในปริมาณที่เหมาะสมเพื่อเปรียบเทียบอัตราการเจริญเติบโต ของผักสลัดเรดโครอลและผักสลัดเรดโอ๊ค 39
56 การวิเคราะห์มาตรฐานฟาร์มเลี้ยงเป็ดเนื้อแบบปิดก่อนลงเลี้ยง 33
57 เปรียบเทียบขนาดความสูงของกล่องใส่เป็ดเป็นที่มีผลต่ออาการหัวแดงของเป็ด 27
58 การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ เรื่องเครื่องอัฐบริขารพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร ด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริม กรณีศึกษา พิพิธภัณฑ์พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร วัดป่าอุดมสมพร 41
59 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานวิจัยคณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 33
60 อิทธิพลของปริมาณเขม่าดำต่อการผ่อนคลายความเค้นของยางคอมพาวด์โดยใช้ เครื่องทดสอบความหนืดมูนนี่ 29
61 ระบบจัดการสารสนเทศสมัครชมรมออนไลน์ กรณีศึกษากองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 64
62 ระบบบริหารจัดการอิฐมอญแดง กรณีศึกษา โรงงานผลิตอิฐมอญแดง 26
63 ผลของถ่านชีวภาพต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของผักสลัดกรีนโอ๊ค 30
64 การพัฒนาสื่อการเรียนรู้เรื่องโลกของปลาแม่น้ำโขง ด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริม กรณีศึกษาศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม จังหวัดนครพนม 25
65 การศึกษาสมบัติทางกายภาพและสมบัติทางกลของซีเมนต์เพสต์ที่ผสมขี้เถ้าฟางข้าว และขี้เถ้าซังข้าวโพด จากพื้นที่อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 30
66 การออกแบบและพัฒนาเครื่องร่อนทราย 33
67 การพัฒนาเครื่องสีกาแฟโรบัสต้าแบบแห้ง 31
68 การพัฒนาเครื่องคัดแยกขนาดเมล็ดแมคคาเดเมียแบบถาดหมุน 27
69 เครื่องย่างไก่หมุนกึ่งอัตโนมัติโดยใช้แก๊สแอลพีจี 32
70 การศึกษาเชื้อเพลิงในการอบรมควันกระติบข้าว 38
71 ความถูกต้องเข้าบรรจบจากการทำระดับโดยไม้หลังกับไม้หน้ามีระยะไม่เท่ากัน 46
72 การศึกษาปัจจัยการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภค 29
73 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการจัดการเรียนรู้ผ่านสื่อการเรียนออนไลน์ในรายวิชาระบบการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ด้วยสื่อการเรียนออนไลน์ Cisco Networking Academy ของนักศึกษาหมู่เรียน ว.6107 29
74 การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 32
75 การปนเปื้อนโลหะหนักในดิน น้ำ และพืชผักกินได้ 39
76 การปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์น้ำพริกด้วงมะพร้าว 29
77 การพัฒนาสื่อแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง “ประวัติพระธาตุสัจจะ” อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 49
78 ระบบสารสนเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 28
79 สื่อการเรียนรู้กระบวนการผลิตเชื้อเพลิงอัดแท่งจากเปลือกเมล็ดยางพารา ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง. 31
80 ปริมาณการใช้น้ำต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของเมล่อนพันธุ์พอทออเร้นจ์ 28
81 สื่อวิดีทัศน์สารคดีท่องเที่ยวเชิงประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย เรื่อง ทำไมจังหวัดเลยถึงน่าเที่ยว 22
82 ปริมาณของใบหมอน้อยที่เหมาะสมร่วมกับซิลเวอร์ไนเตรทต่อการชักนำให้กุหลาบหนูออกดอกในสภาพปลอดเชื้อ 28
83 การออกแบบและสร้างเครื่องช่วยหยอดและกวนผสมน้ำกรดสำหรับผลิตยางก้อนถ้วยบนต้นยางพารา 41