รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 2 (NCST 2020)


ส่วนหน้า

ลำดับ ส่วน ดาวน์โหลดแล้ว
1 ปกหน้า 132
2 ปกหลัง 78
3 สารจากคณบดี 66
4 สารบัญ 129
5 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 102
6 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ2 91

ชื่อบทความ

ลำดับ ชื่อบทความ ดาวน์โหลดแล้ว
1 การแพร่กระจายของไมโครพลาสติกในน้ำทะเลและตะกอนดินตามแนวชายหาดจังหวัดระยอง 31
2 การตรวจหาองค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน ของสารสกัดจากสมุนไพรไทยบำรุงน้ำนม 27
3 การดูดซับพลังงานของยางธรรมชาติวัลคาไนซ์: ชนิดและปริมาณสารตัวเติม 35
4 การตรวจหาฤทธิ์ดักจับอนุมูลอิสระของสารสกัดพืชสมุนไพรไทย 40
5 การทำสูตรครีมทามือจากน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น 48
6 แอคทูเอเตอร์จากฟิล์มยางธรรมชาติผสมถ่านกัมมันต์ 28
7 การดูดซับเสียงจากยางธรรมชาติผสมเส้นใยเปลือกส้มโอ 30
8 ผลของหลอดไฟแอลอีดีสีขาว แดง และ น้ำเงิน ต่อการเจริญ เติบโตของผักสลัดกรีนโอ๊คที่ปลูกในระบบไฮโดรโปนิกส์แบบน้ำนิ่งในกล่องโฟม 28
9 การศึกษาระบบทำความร้อนพลังงานแสงอาทิตย์แบบลมร้อนสำหรับตู้อบแห้ง 27
10 การถ่ายทอดลักษณะและการสืบค้นเครื่องหมายดีเอ็นเอที่เชื่อมโยงกับยีนที่ควบคุมเพศผู้เป็นหมันในดาวเรืองอเมริกัน (Tagetes erecta L.) 35
11 กายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบของพืช 15 ชนิดในพื้นที่ดินเค็ม ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 30
12 การปนเปื้อนของเชื้อ Vibrio parahaemolyticus ในหอยแครงสด บริเวณตลาดสด เขตอำเภอเมือง จังหวัดเลย 47
13 จำนวนโครโมโซมของพืชดอกบางชนิดในจังหวัดนครราชสีมา 25
14 ความหลากชนิดและความชุกชุมของผีเสื้อกลางวัน วงศ์ผีเสื้อขาหน้าพู่ ในแนวป่าข้างทางบริเวณห้วยน้ำหมานตอนบน อำเภอเมือง จังหวัดเลย 27
15 ผลของสารสกัดหญ้าพันงูขาว (Achyranthes aspera L.) ต่อเนื้อเยื่อลำไส้ใหญ่ส่วนโคลอนในหนูเบาหวาน 25
16 ความแปรผันของลักษณะสัณฐานวิทยาของปลาหมอไทยจากแหล่งน้ำธรรมชาติในจังหวัดเพชรบูรณ์ 40
17 การศึกษาค่ากิจกรรมการยับยั้งจุลินทรีย์ของแบคทีเรียแลคติกที่แยกจากมะขามแช่อิ่ม 28
18 ประสิทธิภาพของสารสกัดจากดีปลากั้งที่พบในเขตอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ต่อการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคบางชนิด 32
19 ความหลากชนิดของหอยทากบกในแนวรอยต่อระหว่างป่าเบญจพรรณ และแปลงเกษตร เขตอำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู 31
20 ความหลากชนิดของหอยทากจิ๋วในเขตรอยต่อระหว่างแปลงเกษตรกับป่าไผ่ ในเขตอำเภอผาขาว จังหวัดเลย 34
21 การคัดแยกและคัดเลือกแบคทีเรียแลคติกที่ผลิตแบคเทอริโอซินจากแหนม 36
22 การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพด้านโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานในจังหวัดเลย 57
23 ความรู้เกี่ยวกับภาวะซึมเศร้าของผู้ดูแลผู้สูงอายุในเขตอำเภอเมืองสกลนคร 29
24 คุณภาพชีวิตและภาวะซึมเศร้าของคนพิการ ตำบลบึงเนียม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 30
25 ตะกร้าหมุนเพื่อป้องกันพฤติกรรมการใช้ยาไม่ถูกต้องในผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 27
26 การศึกษาสารประกอบฟีนอลิกและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของผักคราดหัวแหวน 42
27 ผลของสารสกัดหญ้าพันงูขาวต่อโลหิตวิทยาในหนูเบาหวาน 31
28 การออกแบบใบพัดสำหรับกังหันน้ำพลังงานน้ำขึ้น-น้ำลงด้วยแบบจำลองคอมพิวเตอร์ 25
29 การศึกษาศักยภาพพลังงานความร้อนมหาสมุทรของประเทศไทย 25
30 การออกแบบและพัฒนาเครื่องเหลาไม้ไผ่สี่ด้าน 27
31 การประเมินการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวและบริการด้านที่พักโดยระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองนครราชสีมาด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 29
32 อิทธิพลของหญ้ากินนีร่วมกับอาหารข้นเสริมด้วยละอองข้าวโพดที่มีต่อสมรรถนะการเจริญเติบโตของโคบราห์มันระยะรุ่น 25
33 ผลของอุณหภูมิที่เหมาะสมในการสังเคราะห์ถ่านคาร์บอนจากแกลบสำหรับขั้วไฟฟ้าของตัวเก็บประจุยิ่งยวด 27
34 แบบจำลองจลนพลศาสตร์การอบแห้งปลาหมึกด้วยเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ 26
35 การประเมินโครงการวิสาหกิจชุมชนจานกาบหมากท่าดีหมีด้วยวิธีทางเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 29
36 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำแข็งบดโดยใช้หลักการศึกษาเวลามาตรฐาน : กรณีศึกษาโรงงานน้ำแข็งไทยอุดม 29
37 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรด้วยเทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ กรณีศึกษา : กลุ่มสบู่สมุนไพรลอคำ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 30
38 การพัฒนาระบบเตาก๊าซเชื้อเพลิงจากถ่านไม้ไผ่เพื่อขับเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 17
39 การออกแบบและปรับปรุงผังโรงงาน : กรณีศึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชนจานกาบหมากท่าดีหมี 15
40 ผลของอุณหภูมิและระดับความเร็วลมในกระบวนการอบแห้งด้วยลมร้อนที่มีต่อคุณภาพ ของสตรอว์เบอร์รี 17
41 การปนเปื้อนโลหะหนักในผัก ณ ร้านก๋วยเตี๋ยว รอบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 18
42 การพัฒนาโฟมยางดูดซับเสียงจากน้ำยางธรรมชาติ 18
43 ปริมาณบีตาแคโรทีนและแอลฟาโทโคฟีรอลในข้าวพันธุ์พื้นเมือง จากอำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย และเมืองชะนะคามแขวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว 13
44 การสังเคราะห์และสมบัติการพัฒนาสีของสารมาโคไซคลิกเพื่อใช้ในสีย้อมทางความร้อนที่ผันกลับได้ 14
45 การประยุกต์ใช้โปรแกรม Tracker สำหรับวิเคราะห์การเคลื่อนที่ของหยดน้ำมันในสนามไฟฟ้า 19
46 ความหลากชนิดของไม้ต้นและปริมาณคาร์บอนสะสมในป่าชุมชนดงหัน ตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 16
47 การแยกและคัดเลือกเชื้อราที่มีความสามารถในการผลิตเอนไซม์เซลลูเลสจากดินปุ๋ยหมักเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร 12
48 การหาสภาวะที่เหมาะสมต่อการเจริญของเส้นใยเห็ดตับเต่า เห็ดผึ้งนกยูง และเห็ดระโงกเหลือง 12
49 การปนเปื้อนของเชื้อ Vibrio parahaemolyticus ในกุ้งกุลาดำจากห้างสรรพสินค้า อำเภอเมือง จังหวัดเลย 15
50 ความหลากชนิดและความชุกชุมของตั๊กแตนกิ่งไม้ในเขตห้วยน้ำลาย อำเภอเมือง จังหวัดเลย 15
51 การปนเปื้อนเชื้อ Escherichia coli จากน้ำหมักผักสะทอน และน้ำหมักใบบอน ในอำเภอด่านซ้าย และอำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 19
52 ผลของสารสกัดหญ้าพันงูขาว (Achyranthes aspera L.) ต่ออินซูลินในซีรัมและ เนื้อเยื่อตับอ่อนในหนูเบาหวาน 14
53 ภูมิปัญญาการใช้พืชสมุนไพรของหมอพื้นบ้าน ในพื้นที่บ้านนาป่าหนาด ตำบลเขาแก้ว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 20
54 ผลของการประยุกต์ใช้แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมป้องกันโรคและอุบัติเหตุของพนักงานเก็บขนขยะ เทศบาลเมืองพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 20
55 การสำรวจสุขาภิบาลอาหารในโรงอาหาร: กรณีศึกษาในบริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จำกัด (มหาชน) 20
56 นวัตกรรมเครื่องยืดเหยียดข้อไหล่ด้วยตนเองเพื่อบรรเทาอาการปวดของโรคหัวไหล่ติด 14
57 ความเครียดในการทำงานของอาจารย์สถาบันอุดมศึกษาเอกชน จังหวัดอุดรธานี 18
58 ปัจจัยเสี่ยงของความเมื่อยล้าทางสายตาที่เกิดโดยแสงสว่างจากการประกอบอาชีพในบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 13
59 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชน ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ 16
60 พฤติกรรมการป้องกันโรคอุจจาระร่วงในเด็กแรกเกิดถึง 5 ปี ของผู้ปกครอง ในตำบลนามน อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 14
61 พฤติกรรมการลดความอ้วนของนักศึกษาหญิงระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่นามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 18
62 ความเสี่ยงและพฤติกรรมส่งเสริมของการเกิดแผลที่เท้าในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น 17
63 ผลของสารสกัดหญ้าพันงูขาว (Achyranthes aspera L.) ต่อความเป็นพิษต่อตับในหนูเบาหวาน 12
64 พฤติกรรมการสัมผัสสารเคมีกำจัดศัตรูพืช การป้องกันตนเองและผลกระทบทางสุขภาพ ของเกษตรกรปลูกอ้อย อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 14
65 ความรู้ การรับรู้ และพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อฮิวแมนแปบปิโลมาไวรัส (เอชพีวี) มะเร็งปากมดลูกของนักศึกษาหญิงในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 18
66 สมรรถนะการผสมในลักษณะผลผลิตและความต้านทานต่อโรคราน้ำค้างของแตงกวาผลยาว 16
67 การเปรียบเทียบประชากรของแมลงศัตรูพืชและศัตรูธรรมชาติในพริกภายใต้สภาพโรงเรือนมุ้งตาข่ายและแปลงเปิด 27
68 การพัฒนาแบบฝึกทักษะ รายวิชางานเกษตรและเทคโนโลยี เรื่องเทคโนโลยีและวิธีการเลี้ยงไก่เนื้อ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา ตำบลศรีตระกูล อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 13
69 เครื่องกำจัดฝุ่นละออง PM2.5 โดยการประยุกต์ใช้ไฟฟ้าสถิตแรงดันสูง 13
70 การใช้ประโยชน์จากมันสำปะหลังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตสำหรับการเลี้ยงปลาดุกยักษ์ในบ่อซีเมนต์ 25
71 ปัญหาและรูปแบบการกระจายสินค้าของกลุ่มสตรีทอผ้าไหม อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ 14
72 การศึกษาการปนเปื้อนโลหะหนักในข้าวเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 20
73 การศึกษาเทคนิคการตรวจพิสูจน์โดยการสกัดข้อมูลจากแอปพลิเคชันไลน์ด้วยเครื่องมือทางนิติวิทยาศาสตร์ 16
74 การสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเศษกาบหมาก บริเวณกลุ่มวิสาหกิจชุมชน บ้านท่าดีหมี ตำบลปากตม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 15
75 การพัฒนาเว็บไซต์องค์ความรู้ภูมิปัญญาการทอผ้าขาวม้าด้วยมือ เทศบาลตำบลนาอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดเลย 16
76 การสลายตัวของสารมลพิษอินทรีย์ด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงแสง ZnO 15
77 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิจัยทางการศึกษา เรื่อง สถิติพื้นฐานที่ใช้ในการวิจัย สำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ 32
78 การตั้งตำรับสบู่น้ำผึ้งในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ Staphylococcus aureus 18
79 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรั่มบำรุงผิวที่มีส่วนผสมของน้ำผึ้งจากเกสรดอกลำไย ดอกไม้ป่า และดอกไม้ป่าเบญจพรรณ 17
80 ผลของปุ๋ยคอกและปุ๋ยเคมีต่อการปลูกคะน้าร่วมกับผักชีในระบบกลับหัว 23
81 อิทธิพลของความเร็วในการผิดรูปต่อการอ่อนตัวของความเค้นและพลังงานสูญหายของยางธรรมชาติวัลคาไนซ์ที่มีเขม่าดำเป็นสารตัวเติม 25
82 การพัฒนาแอปพลิเคชันรับสมัครเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยด้วยเครื่องอ่านสมาร์ตการ์ด 28
83 การพัฒนาผลิตภัณฑ์หน่อไม้ในน้ำย่านางพร้อมปรุง 17