กำหนดการ

ประชาสัมพันธ์ เปิดระบบลงทะเบียนส่งบทความฉบับเต็ม และเปิดระบบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน พร้อมชำระค่าลงทะเบียน  1 ธันวาคม 2563 - 28 กุมภาพันธ์ 2564
ส่งบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ   4 มกราคม 2564 - 28 กุมภาพันธ์ 2564
แจ้งผลการพิจารณาตอบรับผลงานวิจัย และแจ้งข้อแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้วิจัยส่งบทความที่ได้รับการแก้ไขตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิแนะนำแล้ว   4 มกราคม 2564 - 28 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศรายชื่อและลำดับการนำเสนอผลงาน  5 มีนาคม 2564
วันสุดท้ายของการชำระค่าลงทะเบียน  12 มีนาคม 2564
ประชุมทางวิชาการ  26 มีนาคม 2564
ดาวน์โหลด Proceedings  : พฤษภาคม 2564