ตรวจสอบสถานะบทความ


วิทยาศาสตร์กายภาพ

ลำดับ ชื่อบทความ ประเภท สถานะ
1 [OP001] aa บรรยาย ยกเลิก
2 [OP002] วิธีบูตสแทร็ปเพื่อประมาณค่าช่วงความเชื่อมั่นสำหรับค่าเฉลี่ยประชากรของการแจกแจงปัวซง-อมาเรนทราตัดค่าศูนย์ และการประยุกต์ บรรยาย ผ่านเรียบร้อยสมบูรณ์
3 [OP003] การศึกษาสีย้อมธรรมชาติจากกิ่งมะยงชิดโดยใช้สารส้ม น้ำปูนใส และเหล็กเป็นสารช่วยติดสีบนเส้นใยไหมและฝ้าย บรรยาย ผ่านเรียบร้อยสมบูรณ์
4 [OP004] สารพฤกษเคมีเบื้องต้น ปริมาณฟีนอลิกและฟลาโวนอยด์รวม และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดหยาบเมล็ดมะยงชิด บรรยาย ผ่านเรียบร้อยสมบูรณ์
5 [OP005] ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดกิจกรรมนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย บรรยาย ผ่านเรียบร้อยสมบูรณ์
6 [PP001] องค์ประกอบทางเคมีของข้าว กข43 ในจังหวัดสงขลา โปสเตอร์ ผ่านเรียบร้อยสมบูรณ์
7 [PP002] การพัฒนาการเตรียมสีผงจากใบและกิ่งมะยงชิดโดยใช้วิธีการดูดซับด้วยเกลือ โปสเตอร์ ผ่านเรียบร้อยสมบูรณ์
8 [OP006] การวิเคราะห์หาปริมาณไนเตรทในพืชผักสด บรรยาย ผ่านเรียบร้อยสมบูรณ์
9 [OP007] การวิเคราะห์หาปริมาณไนเตรทในผลิตภัณฑ์หมักดอง ด้วยเทคนิควิสิเบิลสเปกโทรสโกปี บรรยาย ผ่านเรียบร้อยสมบูรณ์
10 [PP003] การสังเคราะห์อนุภาคซิลเวอร์นาโนด้วยสารสกัดจากผลมะม่วงเบา โปสเตอร์ ผ่านเรียบร้อยสมบูรณ์
11 [OP008] ผลกระทบของรูปแบบการวางตัวของชิ้นงานในการขึ้นรูปด้วยเครื่องพิมพ์สามมิติแบบหัวฉีดขนาดเล็กที่ส่งผลต่อสมบัติเชิงกล บรรยาย ผ่านเรียบร้อยสมบูรณ์
12 [PP004] ผลของระดับโปรตีนต่อสมรรถนะการเจริญเติบโตของไก่เนื้อ โปสเตอร์ ผ่านเรียบร้อยสมบูรณ์
13 [OP009] น้ำแป้งนาโนซิงค์ออกไซด์ที่ทาบนเส้นยืนเพื่อคุณสมบัติต้านเชื้อราบนผ้าไหมไทย บรรยาย ผ่านเรียบร้อยสมบูรณ์
14 [OP010] การอบแห้งกระชายขาวด้วยตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับครัวเรือน บรรยาย ยกเลิก
15 [OP011] การอบแห้งกระชายขาวด้วยตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับครัวเรือน บรรยาย ผ่านแบบมีข้อแก้ไข
16 [OP012] การตรวจสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ปริมาณกรดแอสคอร์บิกในผลม่อนไข่ บรรยาย ผ่านเรียบร้อยสมบูรณ์
17 [OP013] การสร้างแบบทดสอบวินิจฉัยข้อบกพร่อง เรื่อง ห.ร.ม. และ ค.ร.น. สำหรับ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในสังกัดท้องถิ่น จังหวัดเลย บรรยาย ผ่านแบบมีข้อแก้ไข

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ลำดับ ชื่อบทความ ประเภท สถานะ
1 [PB001] การปนเปื้อนเชื้อ Escherichia coli และเชื้อ Staphylococcus aureus ในน้ำพริกแกงที่วางจำหน่ายบริเวณตลาดสด ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย โปสเตอร์ ผ่านเรียบร้อยสมบูรณ์
2 [OB001] วิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการและสารต้านอนุมูลอิสระจากผลสวาสายพันธุ์มะกอก (Manilkara achras Mill) ในพื้นที่เกาะยอ จังหวัดสงขลา บรรยาย ผ่านเรียบร้อยสมบูรณ์
3 [PB002] การศึกษาการรอดชีวิตของเชื้อ Salmonella spp. ในไข่ไก่ และไข่เป็ด ด้วยวิธีจำลองการปนเปื้อน โปสเตอร์ ยกเลิก
4 [PB003] การศึกษาการรอดชีวิตของเชื้อ Salmonella spp. ในไข่ไก่ และไข่เป็ด ด้วยวิธีจำลองการปนเปื้อน โปสเตอร์ ผ่านเรียบร้อยสมบูรณ์
5 [OB002] การศึกษาประสิทธิภาพของเจลแอลกอฮอล์ 70% ในการลดปริมาณ Staphylococcus aureus บนฝ่ามือ บรรยาย ผ่านเรียบร้อยสมบูรณ์
6 [PB004] การวิเคราะห์หน้าที่ของยีน flp ในเชื้อแบคทีเรียสูโดโมนาส แอรูจิโนซาภายใต้สภาวะที่มีเหล็กสูงในสิ่งแวดล้อม โปสเตอร์ ผ่านเรียบร้อยสมบูรณ์
7 [PB005] การศึกษายีนในกระบวนการสลายสารโพลีเอมีนที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันความเป็นพิษจากสารฆ่าเชื้อ โปสเตอร์ ผ่านเรียบร้อยสมบูรณ์
8 [OB003] ผลของระยะเวลาในการตรวจนับโคโลนีต่อการประเมินการเจริญของแบคทีเรีย ในโยเกิร์ตที่หมักด้วยจุลินทรีย์ผสม บรรยาย ผ่านเรียบร้อยสมบูรณ์
9 [OB004] ความหลากหลายของไม้ต้นและการใช้ประโยชน์ในป่าชุมชนภูหลวง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา บรรยาย ผ่านเรียบร้อยสมบูรณ์
10 [OB005] ชนิดของไม้ต้นและปริมาณคาร์บอนสะสมในป่าชุมชนหนองลูกนก อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา บรรยาย ผ่านเรียบร้อยสมบูรณ์
11 [OB006] ความหลากหลายและการใช้ประโยชน์ไม้ต้นในป่าชุมชนหนองจาน อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา บรรยาย ผ่านเรียบร้อยสมบูรณ์
12 [PB006] การเคลือบอนุภาคนาโนคอปเปอร์ออกไซด์ และอนุภาคนาโนคอปเปอร์ออกไซด์-ไทเทเนียมไดออกไซด์บนผ้าไหมเพื่อคุณสมบัติต้านเชื้อจุลชีพ โปสเตอร์ ผ่านเรียบร้อยสมบูรณ์
13 [OB007] ผลของวิตามินบี 6 ต่อการผลิตสารกาบาโดย Lactipantibacillus plantarum SKKL1 บรรยาย ผ่านเรียบร้อยสมบูรณ์
14 [OB008] ผลของแบบจำลองเซลล์เสริมสารสกัดคลอโรฟิลล์จากพืชต่อปริมาณออกซิเจน ในน้ำเสียสังเคราะห์ บรรยาย ผ่านเรียบร้อยสมบูรณ์
15 [OB009] โพรลีนและบีเทนรักษาลักษณะสัณฐานของแบบจำลองเซลล์พืช ภายใต้ภาวะเครียดจากเกลือและออสโมติก บรรยาย ผ่านเรียบร้อยสมบูรณ์
16 [OB010] ความหลากชนิดและความชุกชุมของด้วงในเขตแนวรอยต่อพื้นที่ป่าอนุรักษ์และแปลงเกษตรแบบผสมผสานตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย บรรยาย ผ่านเรียบร้อยสมบูรณ์
17 [OB011] ความหลากชนิด ความชุกชุม และความคล้ายคลึงของหอยทากบก ในบริเวณแปลงเกษตร อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย บรรยาย ผ่านเรียบร้อยสมบูรณ์
18 [PB007] จำนวนประชากรและพฤติกรรมการกินอาหารของมดแดง Oecophylla smaragdina ในเขตสวนยางพารา และสวนมะม่วง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย โปสเตอร์ ผ่านเรียบร้อยสมบูรณ์
19 [OB012] การศึกษากายวิภาคศาสตร์ของใบข้าวเหนียวแดงเมืองเลย ในบ้านศรีเจริญ ตำบลเลยวังไสย์ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย บรรยาย ผ่านแบบมีข้อแก้ไข

วิทยาศาสตร์สุขภาพ

ลำดับ ชื่อบทความ ประเภท สถานะ
1 [PH001] พฤติกรรมการบริโภคผักและผลไม้ของวัยทำงาน ในเขตเทศบาลตำบลนาอ้อ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย โปสเตอร์ ผ่านเรียบร้อยสมบูรณ์
2 [OH001] ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคออฟฟิศซินโดรม ในบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอเมือง จังหวัดเลย บรรยาย ผ่านเรียบร้อยสมบูรณ์
3 [PH002] การตรวจวัดภาวะดีเอ็นเอโปรโมเตอร์ไฮเปอร์เมธิลเลชั่นของเซพทิน9 ในผู้ป่วยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงแบบพันธุกรรมด้วยเทคนิคไพโรซีเควนซิ่ง โปสเตอร์ ผ่านเรียบร้อยสมบูรณ์
4 [PH003] การตรวจหาการกลายพันธุ์ของ KRAS ในผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง โปสเตอร์ ยกเลิก
5 [OH002] การรับรู้สภาวะสุขภาพช่องปากและการรับบริการทันตกรรมของเด็กประถมศึกษาในโรงเรียนเขตชนบทและชายแดน จังหวัดราชบุรี บรรยาย ผ่านเรียบร้อยสมบูรณ์
6 [OH003] การตรวจหาเชื้อ Salmonella spp. ในไข่ไก่ที่จำหน่ายในร้านค้าปลีกและในซุปเปอร์มาเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดเลย บรรยาย ผ่านเรียบร้อยสมบูรณ์
7 [OH004] ความสมบูรณ์ข้อมูลรหัสวินิจฉัยและรหัสหัตถการของผู้ป่วยทันตกรรม ในโรงพยาบาลชุมชนแห่งหนึ่งในจังหวัดราชบุรี บรรยาย ผ่านเรียบร้อยสมบูรณ์
8 [OH005] การศึกษาความรู้ การปฏิบัติ และการศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดตรัง บรรยาย ผ่านเรียบร้อยสมบูรณ์
9 [OH006] การสร้างเครื่องมือประเมินการรับรู้สมรรถนะแห่งตนของมารดาในการส่งเสริมพัฒนาการบุตรที่เกิดก่อนกำหนด บรรยาย ผ่านเรียบร้อยสมบูรณ์
10 [PH004] การสำรวจความหลากชนิดของยุงพาหะในเขตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โปสเตอร์ ผ่านเรียบร้อยสมบูรณ์
11 [OH007] การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับประสิทธิภาพของบาล์มสมุนไพรในการบรรเทาปฏิกิริยาจากยุงกัด บรรยาย ผ่านเรียบร้อยสมบูรณ์
12 [OH008] ความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID 19 ในจังหวัดนครศรีธรรมราช บรรยาย ยกเลิก
13 [OH009] ความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID 19 ในจังหวัดนครศรีธรรมราช บรรยาย ผ่านเรียบร้อยสมบูรณ์
14 [OH010] ภาวะสุขภาพ สภาพการทำงาน และพฤติกรรมสุขภาพของผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง จังหวัดนครศรีธรรมราช บรรยาย ผ่านเรียบร้อยสมบูรณ์

วิทยาศาสตร์ประยุกต์

ลำดับ ชื่อบทความ ประเภท สถานะ
1 [OA001] ปฏิกิริยาไฮโดรจิเนชันของเมทิลโอลีเอตเป็นเมทิลสเตียเรต ด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาโคบอลต์ซิงค์อลูมิเนต บรรยาย ผ่านเรียบร้อยสมบูรณ์
2 [OA002] ปฏิกิริยาควบแน่นแบบอัลดอลของอะซีโตนกับบิวทิรัลดีไฮด์ด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาอัลคาไลบนไฮโดรทัลไซต์ บรรยาย ผ่านเรียบร้อยสมบูรณ์
3 [OA003] เศรษฐกิจพอเพียงมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน บ้านแหล่งควาย ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย บรรยาย ยกเลิก
4 [PA001] การพัฒนาระบบบริหารจัดการร้านรับซื้อของเก่า กรณีศึกษา : ร้านทรัพย์ทวีรีไซเคิล ตำบลบ้านแพน อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โปสเตอร์ ผ่านเรียบร้อยสมบูรณ์
5 [PA002] ระบบบริหารจัดการร้านขายอุปกรณ์เครื่องเขียน: กรณีศึกษาร้านพิบูลภัณฑ์ โปสเตอร์ ผ่านเรียบร้อยสมบูรณ์
6 [PA003] ระบบสารสนเทศร้านขายเฟอร์นิเจอร์: กรณีศึกษาร้านโฮมเฟอร์นิเจอร์ โปสเตอร์ ผ่านเรียบร้อยสมบูรณ์
7 [PA004] การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการร้านค้า กรณีศึกษา ส.กิจไพบูลย์ ศาลพระภูมิ อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โปสเตอร์ ผ่านเรียบร้อยสมบูรณ์
8 [PA005] การพัฒนาระบบสารสนเทศห้องเช่าบ้านท่าช้าง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โปสเตอร์ ผ่านเรียบร้อยสมบูรณ์
9 [PA006] การพัฒนาระบบสารสนเทศงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โปสเตอร์ ผ่านเรียบร้อยสมบูรณ์
10 [OA004] 5 บรรยาย ยกเลิก
11 [PA007] การเจริญเติบโตและผลผลิตของมะเขือเทศที่ปลูกในระบบไฮโดรโปนิกส์ โดยให้สารละลาย A B แบบกึ่งอัตโนมัติ โปสเตอร์ ผ่านแบบมีข้อแก้ไข
12 [OA005] A STUDY OF SENTIMENT ANALYSIS USING LONG SHORT TERM MEMORY TECHNIQUES ON THAI TWITTER DATA บรรยาย ผ่านเรียบร้อยสมบูรณ์
13 [PA008] ระบบทำนายการเกิดภาวะซึมเศร้าของนักศึกษา โปสเตอร์ ผ่านเรียบร้อยสมบูรณ์
14 [PA009] การพัฒนาระบบบริหารจัดการลานจอดรถ กรณีศึกษา ลานจอดรถตลาดแกรนด์ โปสเตอร์ ผ่านเรียบร้อยสมบูรณ์
15 [PA010] การพัฒนาระบบสารสนเทศร้านขายรถยนต์ไฟฟ้า กรณีศึกษา บริษัท ไอลีนออโต้อยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โปสเตอร์ ผ่านเรียบร้อยสมบูรณ์
16 [PA011] การพัฒนาระบบบริหารจัดการร้านขายอาหารตามสั่ง กรณีศึกษา ร้านป้าตุ๊ โปสเตอร์ ผ่านเรียบร้อยสมบูรณ์
17 [PA012] การพัฒนาระบบสารสนเทศร้านขายมะม่วงตามฤดูกาล กรณีศึกษา : ร้านเจ๊เดือน อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี โปสเตอร์ ผ่านเรียบร้อยสมบูรณ์
18 [PA013] ระบบบริหารจัดการร้านขายขนมไทย กรณีศึกษา : ร้านขนมบ้านเบ็ญจา โปสเตอร์ ผ่านเรียบร้อยสมบูรณ์
19 [PA014] การสังเคราะห์และหาลักษณะของ TiO2, ZnO และ TiO2 doped ZnO บนเส้นใยไหมที่มีคุณสมบัติป้องกันแสงยูวี โปสเตอร์ ผ่านเรียบร้อยสมบูรณ์
20 [OA006] คุณภาพผลมังคุดระหว่างห้าสวนในจังหวัดนครศรีธรรมราช บรรยาย ผ่านเรียบร้อยสมบูรณ์
21 [OA007] การพัฒนาโปรแกรมการสร้างแบบทดสอบความเข้าใจในไวยากรณ์ภาษาไพธอน บรรยาย ผ่านเรียบร้อยสมบูรณ์
22 [PA015] การพัฒนาระบบบริหารจัดการร้านขายเสื้อผ้าแฟชั่น กรณีศึกษา : ร้าน Pias Shop โปสเตอร์ ผ่านเรียบร้อยสมบูรณ์
23 [PA016] การพัฒนาความเข้าใจมโนมติ เรื่อง สมดุลเคมี ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5E สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โปสเตอร์ ผ่านเรียบร้อยสมบูรณ์
24 [PA017] การพัฒนาสื่อการเรียนออนไลน์ เรื่องพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โปสเตอร์ ผ่านเรียบร้อยสมบูรณ์
25 [OA008] การผลิตไฟฟ้าด้วยเธอร์โมอิเล็กทริกโดยใช้ความร้อนสูญเสียจากคอมเพรสเซอร์ของเครื่องทำน้ำเย็น บรรยาย ผ่านเรียบร้อยสมบูรณ์
26 [OA009] แขนกลคัดแยก วัตถุตามสี ควบคุมโดยพีแอลซี บรรยาย ผ่านเรียบร้อยสมบูรณ์
27 [OA010] กล่องควบคุมอัจฉริยะสำหรับห้องอัตโนมัติ บรรยาย ผ่านเรียบร้อยสมบูรณ์
28 [OA011] เครื่องคัดแยกขยะขวดพลาสติก บรรยาย ผ่านเรียบร้อยสมบูรณ์
29 [OA012] เครื่องคัดแยกขยะขวดพลาสติก บรรยาย ยกเลิก
30 [OA013] การพัฒนาผลิตภัณฑ์คุกกี้จากแป้งกล้วยน้ำว้าผสมข้าวไรซ์เบอรี่ บรรยาย ผ่านเรียบร้อยสมบูรณ์
31 [OA014] การพัฒนาเครื่องซีเอ็นซีเลเซอร์ด้วยอาร์ดูโน่อาร์3 บรรยาย ผ่านเรียบร้อยสมบูรณ์
32 [OA015] หุ่นยนต์ ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดศัตรูพืช บรรยาย ผ่านเรียบร้อยสมบูรณ์
33 [OA016] เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์พืชอัตโนมัติ บรรยาย ผ่านเรียบร้อยสมบูรณ์
34 [OA017] การศึกษาระบบจัดการความร้อนของแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าโดยใช้โมดูลการทำความเย็นเธอร์โมอิเล็กทริก บรรยาย ยกเลิก
35 [OA018] การศึกษาระบบจัดการความร้อนของแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าโดยใช้โมดูลการทำความเย็นเธอร์โมอิเล็กทริก บรรยาย ผ่านเรียบร้อยสมบูรณ์
36 [OA019] การศึกษาระยะเวลาที่เหมาะสมในการเก็บยางคอมพาวด์สำหรับการผลิตยางล้อ บรรยาย ผ่านเรียบร้อยสมบูรณ์
37 [PA018] การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมพริกไทยจากแป้งถั่วหรั่ง โปสเตอร์ ผ่านเรียบร้อยสมบูรณ์
38 [OA020] การพัฒนาบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร์รูปแบบออนไลน์ เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสงสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น บรรยาย ผ่านเรียบร้อยสมบูรณ์
39 [OA021] การออกแบบและพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์โรงเรียนชุมชน กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านนาแขม บรรยาย ผ่านเรียบร้อยสมบูรณ์
40 [OA022] การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำตาลผงจากผลตะขบ ของชุมชนบ้านป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ บรรยาย ผ่านเรียบร้อยสมบูรณ์