ตรวจสอบสถานะบทความ


วิทยาศาสตร์กายภาพ

ลำดับ ชื่อบทความ ประเภท สถานะ
1 [OP001] วิธีการแทนสมการ และวิธีการเอกซ์โพเนนเชียลฟังก์ชัน สำหรับหาผลเฉลยของสมการ Korteweg-de Vries (3+1) มิติ บรรยาย ผ่านเรียบร้อยสมบูรณ์
2 [OP002] จำนวนฟีโบนักชีทั่วไปและจำนวนลูคัสทั่วไป บรรยาย ผ่านเรียบร้อยสมบูรณ์
3 [PP001] แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ สำหรับการแพร่ระบาดโควิด-19 โปสเตอร์ ผ่านเรียบร้อยสมบูรณ์
4 [PP002] การวิเคราะห์ปริมาณคาเฟอีนในตัวอย่างชาและกาแฟ ในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โปสเตอร์ ผ่านเรียบร้อยสมบูรณ์

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ลำดับ ชื่อบทความ ประเภท สถานะ
1 [OB001] การปรับตัวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการสิ่งแวดล้อม ในช่วงสถานการณ์โรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) : ศึกษากรณีตำบลตลาดใหม่ อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง บรรยาย กำลังดำเนินการ
2 [PB001] พืชกาฝากและพืชอิงอาศัยในอุทยานแห่งชาติภูแลนคา จังหวัดชัยภูมิ โปสเตอร์ ผ่านเรียบร้อยสมบูรณ์
3 [OB002] ผลของสารคลอรีนไดออกไซด์ต่อชิ้นส่วนที่มีการปนเปื้อนในหลอดทดลอง และการอนุบาลกล้าด้วยวัสดุปลูกที่ผสมแหนแดงของต้นว่านชักมดลูก บรรยาย ผ่านเรียบร้อยสมบูรณ์
4 [PB002] ผลของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อความชุกของเชื้อราจีนัสแคนดิดาในช่องปาก โปสเตอร์ ผ่านเรียบร้อยสมบูรณ์
5 [OB003] การปนเปื้อนเชื้อ Staphylococcus aureus และเชื้อ Salmonella spp. ในยำแหนมคลุก สลัดโรล และแซนด์วิช จากร้านค้าแผงลอยที่จำหน่ายบริเวณรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย บรรยาย ผ่านเรียบร้อยสมบูรณ์
6 [OB004] ความหลากชนิด และความชุกชุมของด้วง ในเขตพื้นที่เกษตรกรรม ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลน้ำสวย อำเภอเมือง จังหวัดเลย บรรยาย ผ่านเรียบร้อยสมบูรณ์
7 [PB003] การศึกษาความชุกชุมของหอยทากบกในเขตตำบลบริบูรณ์ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น โปสเตอร์ ผ่านเรียบร้อยสมบูรณ์
8 [OB005] การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่า pH ในดินต่อความหลากชนิดของหอยทากบก ในเขตตำบลบริบูรณ์ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น บรรยาย ผ่านเรียบร้อยสมบูรณ์
9 [OB006] ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไลเปสของสารสกัดหยาบข้าวหอมกระดังงา 59 และข้าวซีบูกันตัง บรรยาย ผ่านเรียบร้อยสมบูรณ์
10 [OB007] การตอบสนองของงา 3 สายพันธุ์ที่ปลูกปลายฤดูฝนต่อระดับการให้ปุ๋ยไนโตรเจน บรรยาย ผ่านเรียบร้อยสมบูรณ์
11 [OB008] ความหลากชนิดและความชุกชุมของผีเสื้อกลางคืน ในเขตพื้นที่เกษตรกรรม ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลน้ำสวย อำเภอเมือง จังหวัดเลย บรรยาย ผ่านเรียบร้อยสมบูรณ์
12 [OB009] ความหลากชนิดของแมลงกลุ่มผึ้ง ต่อ แตน ในเขตพื้นที่เกษตรกรรม ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลน้ำสวย อำเภอเมือง จังหวัดเลย บรรยาย ผ่านเรียบร้อยสมบูรณ์
13 [OB010] ผลของความเครียดจากเกลือและออสโมติก ต่อลักษณะสันฐานของแบบจำลองเซลล์ของพืช บรรยาย ผ่านเรียบร้อยสมบูรณ์
14 [PB004] อิทธิพลของการทำนาข้าวแบบใช้สารเคมีสังเคราะห์ต่อความหลากหลายของแมงมุม โปสเตอร์ ผ่านเรียบร้อยสมบูรณ์
15 [PB005] พฤติกรรมการกินอาหาร และการกระจายตัวของมดแดง ในเขตพื้นที่แปลงเกษตรกรรม ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลน้ำสวย อำเภอเมือง จังหวัดเลย โปสเตอร์ ผ่านเรียบร้อยสมบูรณ์
16 [OB011] ผลของความเครียดจากออกซิเดชันต่อปริมาณคลอโรฟิลล์และสารประกอบฟีนอลิก ของสาหร่ายสีเขียวคลาโดฟลอรา บรรยาย ผ่านเรียบร้อยสมบูรณ์

วิทยาศาสตร์สุขภาพ

ลำดับ ชื่อบทความ ประเภท สถานะ
1 [OH001] ศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและสารต้านมะเร็งของสมุนไพรในยาตำรับน้ำมันสนั่นไตรภพ ด้วยเครื่องแก๊สโครมาโทกราฟี/แมสสเปกโทรเมตรี และความเป็นพิษต่อเซลล์เม็ดเลือดขาว บรรยาย ผ่านเรียบร้อยสมบูรณ์
2 [OH002] ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อวัณโรคจากการทำงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดพิจิตร บรรยาย ผ่านเรียบร้อยสมบูรณ์
3 [OH003] แนวทางการจัดการการการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากภาคการขนส่งภายในเทศบาลตำบลหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช บรรยาย ผ่านเรียบร้อยสมบูรณ์
4 [PH001] การจัดการตนเองด้านโภชนาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โปสเตอร์ ผ่านเรียบร้อยสมบูรณ์
5 [OH004] การศึกษาทดลองวัดอุณหภูมิต่ำสุดในการจุดติดไฟของฝุ่นแป้งที่ใช้ในการบริโภคที่ระเบิดได้ในประเทศไทย บรรยาย ผ่านเรียบร้อยสมบูรณ์
6 [OH005] ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ประโยชน์ของการออกกำลังกายและการรับรู้อุปสรรคของการออกกำลังกายกับพฤติกรรมการออกกำลังกายของผู้สูงอายุ บรรยาย ผ่านเรียบร้อยสมบูรณ์
7 [OH006] ศึกษาความต้องการด้านการออกกำลังกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สามพร้าว บรรยาย ผ่านเรียบร้อยสมบูรณ์
8 [OH007] การปนเปื้อนของเชื้อ Vibrio parahaemolyticus ในปลาแซลมอน บริเวณห้างสรรพสินค้า อำเภอเมือง จังหวัดเลย บรรยาย ผ่านเรียบร้อยสมบูรณ์
9 [PH002] การปนเปื้อนของเชื้อ Vibrio parahaemolyticus ในหอยนางรมสด บริเวณห้างสรรพสินค้า อำเภอเมือง จังหวัดเลย โปสเตอร์ ผ่านเรียบร้อยสมบูรณ์
10 [OH008] การศึกษาท่านั่งที่เหมาะสมในการใช้งานสมาร์ทโฟนของผู้สูงอายุ บรรยาย ผ่านเรียบร้อยสมบูรณ์
11 [OH009] ผลของการใช้สื่อวีดิทัศน์ต่อความรู้และพฤติกรรมการย้อมสีผมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม บรรยาย ผ่านเรียบร้อยสมบูรณ์
12 [OH010] แนวทางการออกแบบนวัตกรรมรถนั่งคนพิการตามแนวจิตสังคม กรณีศึกษาผู้อายุติดเตียง จังหวัดปทุมธานี บรรยาย ผ่านเรียบร้อยสมบูรณ์
13 [PH003] การผลิตโปรตีนรีคอมบิแนนท์เพื่อเป็นเป้าหมาย ในการคัดเลือกสารเสมือนแอนติบอดีโดยวิธีแอปตาเมอร์เทคโนโลยี โปสเตอร์ ผ่านเรียบร้อยสมบูรณ์
14 [OH011] องค์ประกอบทางเคมีจากส่วนสกัดหยาบเมทานอลในรากสะทอนวัว บรรยาย ผ่านเรียบร้อยสมบูรณ์
15 [OH012] ผลของระยะเวลาที่ใช้ในการทาซิลเวอร์ไดเอมีนฟลูออไรด์ต่อความแข็งจุลภาคของเนื้อฟันของฟันน้ำนมที่จำลองสภาวะฟันผุ บรรยาย ยกเลิก
16 [OH013] ผลของระยะเวลาที่ใช้ในการทาซิลเวอร์ไดเอมีนฟลูออไรด์ต่อความแข็งจุลภาคของเนื้อฟันของฟันน้ำนมที่จำลองสภาวะฟันผุ บรรยาย ผ่านเรียบร้อยสมบูรณ์
17 [OH014] การศึกษาแนวทางการออกแบบหนังสือการ์ตูนบนสื่อออนไลน์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกีฬากรีฑา ประเภทวิ่งผลัดสำหรับเยาวชน บรรยาย ยกเลิก
18 [OH015] ผลของระยะเวลาที่ใช้ในการทาซิลเวอร์ไดเอมีนฟลูออไรด์ต่อความแข็งแรงยึดเฉือนของเนื้อฟันที่มีการสลายแร่ธาตุกับวัสดุกลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์: การศึกษานอกร่างกาย บรรยาย ผ่านเรียบร้อยสมบูรณ์
19 [OH016] ความรู้ และพฤติกรรมการจัดการขยะประเภทถุงน้ำยาล้างไตของผู้ป่วยโรคไต กรณีศึกษาเขตอำเภอเมืองอุบลราชธานี และอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี บรรยาย ผ่านเรียบร้อยสมบูรณ์

วิทยาศาสตร์ประยุกต์

ลำดับ ชื่อบทความ ประเภท สถานะ
1 [OA001] อิทธิพลของกรรมวิธีทางความร้อนหลังการเชื่อมเหล็กกล้าทนแรงดันสูง ASTM A285 เกรด C ด้วยกระบวนการเชื่อมอาร์กโลหะแก๊สปกคลุม บรรยาย กำลังดำเนินการ
2 [OA002] การผจญภัยของเฟรยา บรรยาย ผ่านเรียบร้อยสมบูรณ์
3 [OA003] การพัฒนาแพลตฟอร์มการบริหารจัดการอุตสาหกรรมโคนมด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชน บรรยาย ผ่านและรอการชำระเงิน
4 [OA004] การ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง ประเพณีอีสานบุญผะเหวด บรรยาย ผ่านเรียบร้อยสมบูรณ์
5 [OA005] ฟิล์มย่อยสลายได้จากเปลือกทุเรียน บรรยาย ผ่านเรียบร้อยสมบูรณ์
6 [PA001] การตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์และการเจริญเติบโตของงาขี้ม้อน โปสเตอร์ ผ่านเรียบร้อยสมบูรณ์
7 [OA007] การลดการเกิดแก๊สหลังการบรรจุของกระบวนการแช่อิ่มมะม่วงเบา บรรยาย ผ่านเรียบร้อยสมบูรณ์
8 [OA008] วิเคราะห์และออกแบบวงจรกำเนิดสัญญาณไซน์นูลซอล โดยอาศัยสมการอนุพันธ์อันดับสอง บรรยาย ผ่านเรียบร้อยสมบูรณ์
9 [OA009] การวิเคราะห์แบบจำลองไฟฟ้าเชิงกลและการหาค่ากำลังงานสูงสุด ของระบบเก็บเกี่ยวพลังงานเพียโซอิเล็กทริค บรรยาย ผ่านเรียบร้อยสมบูรณ์
10 [PA002] การพัฒนาระบบความรู้เพื่อใช้ในการวินิจฉัยโรคในโค-กระบือ โปสเตอร์ ผ่านเรียบร้อยสมบูรณ์
11 [OA006] blank บรรยาย ยกเลิก
12 [OA010] ระบบยืม-คืนอุปกรณ์และเล่มวิจัย สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย บรรยาย ผ่านเรียบร้อยสมบูรณ์
13 [OA011] ระบบแจ้งเตือนการให้บริการภาคพื้นที่ครบกำหนดอายุสัญญา บรรยาย ผ่านเรียบร้อยสมบูรณ์
14 [OA012] ระบบการจัดการและติดตามวัสดุในคลัง บรรยาย ผ่านเรียบร้อยสมบูรณ์
15 [OA013] การวิเคราะห์ความเป็นไปได้สูงสุดทางการเงินของโครงการหอพักนักศึกษาเอกชนบริเวณมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้การจำลองสถานการณ์แบบมอนติคาร์โล บรรยาย ผ่านเรียบร้อยสมบูรณ์
16 [OA014] การพัฒนาสื่อโมชันอินโฟกราฟิกเพื่อการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย บรรยาย ผ่านเรียบร้อยสมบูรณ์
17 [OA015] การพัฒนาการเรียนรู้แบบผสมผสานเพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และการซ่อมบำรุง ของนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศชั้นปีที่ 1 บรรยาย ผ่านเรียบร้อยสมบูรณ์
18 [OA016] แอปพลิเคชันสำหรับการบันทึกข้อมูลการตรวจสุขภาพ บรรยาย ผ่านเรียบร้อยสมบูรณ์
19 [OA017] การประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือนเพื่อการแนะนำ บริษัท ยูซีไอ มีเดีย จำกัด ในรูปแบบภาพกราฟิก 3 มิติ บรรยาย ผ่านเรียบร้อยสมบูรณ์
20 [OA018] แนวทางการออกแบบสื่อการ์ตูนออนไลน์เพื่อให้ความรู้ด้านความเชื่อและพิธีกรรม ต่อประเพณีบุญบั้งไฟกรณีศึกษา หมู่บ้านโสกหาดสวรรค์ ต.วังเพิ่ม อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น บรรยาย ผ่านเรียบร้อยสมบูรณ์
21 [OA019] การพัฒนาระบบการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์พืชด้วยการประมวลผลภาพทำงานร่วมกับระบบซีเอ็นซี บรรยาย ผ่านเรียบร้อยสมบูรณ์
22 [OA020] การศึกษาแนวทางการออกแบบสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ด้านศิลปะ สำหรับเด็กปฐมวัยโรงเรียนพัฒนาเด็ก จังหวัดขอนแก่น บรรยาย ผ่านเรียบร้อยสมบูรณ์
23 [OA021] การศึกษาแนวทางการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ เพื่อสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าภูเขียว อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ บรรยาย ผ่านเรียบร้อยสมบูรณ์
24 [OA022] การศึกษาแนวทางออกแบบสื่อภาพเคลื่อนไหวเพื่อส่งเสริมความรู้ในการรับประทานอาหารฟ้าสต์ฟู้ดให้ปลอดภัยต่อสุขภาพ บรรยาย ผ่านเรียบร้อยสมบูรณ์
25 [OA023] การศึกษาแนวทางการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของชุมชนกลุ่มทอผ้าบ้า นหนองเขื่อนช้างตำบลท่าสองคอน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม บรรยาย ผ่านเรียบร้อยสมบูรณ์
26 [OA024] การศึกษาแนวทางการออกแบบสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ฟ้อนแพรวากาฬสินธุ์ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ บรรยาย ผ่านเรียบร้อยสมบูรณ์
27 [OA025] การศึกษาแนวทางการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ วัดสิริมหากัจจายน์ พระธาตุหล้าหนอง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย บรรยาย ผ่านเรียบร้อยสมบูรณ์
28 [PA003] การพัฒนาผลิตภัณฑ์พาสต้ากึ่งสำเร็จรูปจากแป้งกล้วยน้ำว้าพันธุ์มะลิอ่อง โปสเตอร์ ผ่านเรียบร้อยสมบูรณ์
29 [OA026] การศึกษาแนวทางการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ บริษัทเครื่องกรองน้ำ ภายใต้แบรนด์ WATER MACHINE บรรยาย ผ่านเรียบร้อยสมบูรณ์
30 [OA027] การศึกษาแนวทางการออกแบบสื่อเคลื่อนไหวเพื่อประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น บรรยาย ผ่านเรียบร้อยสมบูรณ์
31 [OA028] การศึกษาแนวทางการออกแบบหนังสือการ์ตูนบนสื่อออนไลน์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกีฬากรีฑา ประเภทวิ่งผลัดสำหรับเยาวชน บรรยาย ผ่านเรียบร้อยสมบูรณ์
32 [PA004] การวิเคราะห์สถานการณ์การจัดการสารสนเทศ โรงพยาบาลศูนย์แห่งหนึ่งตามมาตรฐานการบริหารจัดการ ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ISO/IEC 27001:2013 โปสเตอร์ ผ่านเรียบร้อยสมบูรณ์
33 [OA029] การศึกษาแนวทางการออกแบบและการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ภายใต้ แบรนด์SIRIAEM บรรยาย ผ่านเรียบร้อยสมบูรณ์
34 [OA030] ระบบฐานข้อมูลและตัวแบบการพยากรณ์ระดับความเสี่ยงจากภัยน้ำท่วมนาข้าวในประเทศไทย บรรยาย ผ่านเรียบร้อยสมบูรณ์
35 [OA031] การศึกษาแนวทางการออกแบบสื่อเคลื่อนไหวเพื่อให้ความรู้การใช้สื่อโซเชียลให้ปลอดภัยของวัยรุ่น บรรยาย ผ่านเรียบร้อยสมบูรณ์
36 [OA032] การเปรียบเทียบวิธีในการพยากรณ์ราคาหุ้นด้วยแบบจำลองอารีม่า, โครงข่ายประสาทเทียม และตัวแบบผสม บรรยาย ผ่านเรียบร้อยสมบูรณ์
37 [OA033] การศึกษาแนวทางการสร้างสรรค์เนื้อหา และการเล่าเรื่องผ่านสื่อออนไลน์ เกี่ยวกับการเลือกรับประทานอาหาร และออกกำลังกาย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต บรรยาย ผ่านเรียบร้อยสมบูรณ์
38 [OA034] การพัฒนาผลิตภัณฑ์กัมมี่เยลลี่จากมัลเบอร์รี่ บรรยาย ผ่านเรียบร้อยสมบูรณ์
39 [OA035] การศึกษาระดับการคั่วกาแฟบ้านป่าหมากในการผลิตกาแฟสด บรรยาย ผ่านเรียบร้อยสมบูรณ์
40 [OA036] การจำแนกผีเสื้อกลางวันด้วยการเรียนรู้ของเครื่องและเหมืองข้อมูลภาพ บรรยาย ผ่านเรียบร้อยสมบูรณ์
41 [OA037] การศึกษาแนวทางการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านศิลปะและวัฒนธรรม จังหวัดนครพนม บรรยาย ผ่านเรียบร้อยสมบูรณ์
42 [OA038] การศึกษาแนวทางการพัฒนาสื่อเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว โดยใช้แนวคิดชุมชนเป็นฐาน บรรยาย ผ่านเรียบร้อยสมบูรณ์
43 [OA039] การศึกษาแนวทางการออกแบบเพจเฟซบุ๊ก เพื่อส่งเสริมสุขภาพของคน Gen Z บรรยาย ผ่านเรียบร้อยสมบูรณ์
44 [OA040] การออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติภูเวียง บรรยาย ผ่านเรียบร้อยสมบูรณ์
45 [OA041] การศึกษาอิทธิพลของมุมการบิดแม่เหล็กต่อสมรรถนะของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำขนาดเล็ก บรรยาย ผ่านเรียบร้อยสมบูรณ์
46 [OA042] การศึกษาแนวทางการออกแบบเพื่อพัฒนาแบรนด์และสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ภายใต้แบรนด์ Kimthong homemade บรรยาย ผ่านเรียบร้อยสมบูรณ์
47 [OA043] การออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติภูเวียง บรรยาย ยกเลิก
48 [OA044] การศึกษาแนวทางการออกแบบเพจเฟซบุ๊ก เพื่อส่งเสริมสุขภาพของคน Gen Z บรรยาย ยกเลิก
49 [OA045] การออกแบบและพัฒนาโรงเรือนเกษตรอินทรีย์อัจฉริยะ บรรยาย ผ่านเรียบร้อยสมบูรณ์