รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 2 (NCST 2020)


ส่วนหน้า

ลำดับ ส่วน ดาวน์โหลดแล้ว
1 ปกหน้า 713
2 ปกหลัง 710
3 สารจากคณบดี 712
4 สารบัญ 723
5 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 712
6 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ2 712

ชื่อบทความ

ลำดับ ชื่อบทความ ดาวน์โหลดแล้ว
1 การแพร่กระจายของไมโครพลาสติกในน้ำทะเลและตะกอนดินตามแนวชายหาดจังหวัดระยอง 3103
2 การตรวจหาองค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน ของสารสกัดจากสมุนไพรไทยบำรุงน้ำนม 1733
3 การดูดซับพลังงานของยางธรรมชาติวัลคาไนซ์: ชนิดและปริมาณสารตัวเติม 1637
4 การตรวจหาฤทธิ์ดักจับอนุมูลอิสระของสารสกัดพืชสมุนไพรไทย 1697
5 การทำสูตรครีมทามือจากน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น 2508
6 แอคทูเอเตอร์จากฟิล์มยางธรรมชาติผสมถ่านกัมมันต์ 1507
7 การดูดซับเสียงจากยางธรรมชาติผสมเส้นใยเปลือกส้มโอ 2069
8 ผลของหลอดไฟแอลอีดีสีขาว แดง และ น้ำเงิน ต่อการเจริญ เติบโตของผักสลัดกรีนโอ๊คที่ปลูกในระบบไฮโดรโปนิกส์แบบน้ำนิ่งในกล่องโฟม 1662
9 การศึกษาระบบทำความร้อนพลังงานแสงอาทิตย์แบบลมร้อนสำหรับตู้อบแห้ง 1456
10 การถ่ายทอดลักษณะและการสืบค้นเครื่องหมายดีเอ็นเอที่เชื่อมโยงกับยีนที่ควบคุมเพศผู้เป็นหมันในดาวเรืองอเมริกัน (Tagetes erecta L.) 1485
11 กายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบของพืช 15 ชนิดในพื้นที่ดินเค็ม ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 1527
12 การปนเปื้อนของเชื้อ Vibrio parahaemolyticus ในหอยแครงสด บริเวณตลาดสด เขตอำเภอเมือง จังหวัดเลย 1663
13 จำนวนโครโมโซมของพืชดอกบางชนิดในจังหวัดนครราชสีมา 1489
14 ความหลากชนิดและความชุกชุมของผีเสื้อกลางวัน วงศ์ผีเสื้อขาหน้าพู่ ในแนวป่าข้างทางบริเวณห้วยน้ำหมานตอนบน อำเภอเมือง จังหวัดเลย 1563
15 ผลของสารสกัดหญ้าพันงูขาว (Achyranthes aspera L.) ต่อเนื้อเยื่อลำไส้ใหญ่ส่วนโคลอนในหนูเบาหวาน 1499
16 ความแปรผันของลักษณะสัณฐานวิทยาของปลาหมอไทยจากแหล่งน้ำธรรมชาติในจังหวัดเพชรบูรณ์ 1618
17 การศึกษาค่ากิจกรรมการยับยั้งจุลินทรีย์ของแบคทีเรียแลคติกที่แยกจากมะขามแช่อิ่ม 1599
18 ประสิทธิภาพของสารสกัดจากดีปลากั้งที่พบในเขตอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ต่อการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคบางชนิด 1551
19 ความหลากชนิดของหอยทากบกในแนวรอยต่อระหว่างป่าเบญจพรรณ และแปลงเกษตร เขตอำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู 1573
20 ความหลากชนิดของหอยทากจิ๋วในเขตรอยต่อระหว่างแปลงเกษตรกับป่าไผ่ ในเขตอำเภอผาขาว จังหวัดเลย 1502
21 การคัดแยกและคัดเลือกแบคทีเรียแลคติกที่ผลิตแบคเทอริโอซินจากแหนม 1556
22 การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพด้านโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานในจังหวัดเลย 1847
23 ความรู้เกี่ยวกับภาวะซึมเศร้าของผู้ดูแลผู้สูงอายุในเขตอำเภอเมืองสกลนคร 1492
24 คุณภาพชีวิตและภาวะซึมเศร้าของคนพิการ ตำบลบึงเนียม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1540
25 ตะกร้าหมุนเพื่อป้องกันพฤติกรรมการใช้ยาไม่ถูกต้องในผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 1668
26 การศึกษาสารประกอบฟีนอลิกและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของผักคราดหัวแหวน 1502
27 ผลของสารสกัดหญ้าพันงูขาวต่อโลหิตวิทยาในหนูเบาหวาน 1513
28 การออกแบบใบพัดสำหรับกังหันน้ำพลังงานน้ำขึ้น-น้ำลงด้วยแบบจำลองคอมพิวเตอร์ 1470
29 การศึกษาศักยภาพพลังงานความร้อนมหาสมุทรของประเทศไทย 1452
30 การออกแบบและพัฒนาเครื่องเหลาไม้ไผ่สี่ด้าน 1603
31 การประเมินการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวและบริการด้านที่พักโดยระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองนครราชสีมาด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 1493
32 อิทธิพลของหญ้ากินนีร่วมกับอาหารข้นเสริมด้วยละอองข้าวโพดที่มีต่อสมรรถนะการเจริญเติบโตของโคบราห์มันระยะรุ่น 1490
33 ผลของอุณหภูมิที่เหมาะสมในการสังเคราะห์ถ่านคาร์บอนจากแกลบสำหรับขั้วไฟฟ้าของตัวเก็บประจุยิ่งยวด 1735
34 แบบจำลองจลนพลศาสตร์การอบแห้งปลาหมึกด้วยเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ 1676
35 การประเมินโครงการวิสาหกิจชุมชนจานกาบหมากท่าดีหมีด้วยวิธีทางเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 1516
36 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำแข็งบดโดยใช้หลักการศึกษาเวลามาตรฐาน : กรณีศึกษาโรงงานน้ำแข็งไทยอุดม 1879
37 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรด้วยเทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ กรณีศึกษา : กลุ่มสบู่สมุนไพรลอคำ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 1721
38 การพัฒนาระบบเตาก๊าซเชื้อเพลิงจากถ่านไม้ไผ่เพื่อขับเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 1646
39 การออกแบบและปรับปรุงผังโรงงาน : กรณีศึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชนจานกาบหมากท่าดีหมี 2747
40 ผลของอุณหภูมิและระดับความเร็วลมในกระบวนการอบแห้งด้วยลมร้อนที่มีต่อคุณภาพ ของสตรอว์เบอร์รี 1995
41 การปนเปื้อนโลหะหนักในผัก ณ ร้านก๋วยเตี๋ยว รอบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 1495
42 การพัฒนาโฟมยางดูดซับเสียงจากน้ำยางธรรมชาติ 1923
43 ปริมาณบีตาแคโรทีนและแอลฟาโทโคฟีรอลในข้าวพันธุ์พื้นเมือง จากอำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย และเมืองชะนะคามแขวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว 1445
44 การสังเคราะห์และสมบัติการพัฒนาสีของสารมาโคไซคลิกเพื่อใช้ในสีย้อมทางความร้อนที่ผันกลับได้ 1466
45 การประยุกต์ใช้โปรแกรม Tracker สำหรับวิเคราะห์การเคลื่อนที่ของหยดน้ำมันในสนามไฟฟ้า 1540
46 ความหลากชนิดของไม้ต้นและปริมาณคาร์บอนสะสมในป่าชุมชนดงหัน ตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1456
47 การแยกและคัดเลือกเชื้อราที่มีความสามารถในการผลิตเอนไซม์เซลลูเลสจากดินปุ๋ยหมักเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร 1470
48 การหาสภาวะที่เหมาะสมต่อการเจริญของเส้นใยเห็ดตับเต่า เห็ดผึ้งนกยูง และเห็ดระโงกเหลือง 1510
49 การปนเปื้อนของเชื้อ Vibrio parahaemolyticus ในกุ้งกุลาดำจากห้างสรรพสินค้า อำเภอเมือง จังหวัดเลย 1602
50 ความหลากชนิดและความชุกชุมของตั๊กแตนกิ่งไม้ในเขตห้วยน้ำลาย อำเภอเมือง จังหวัดเลย 1604
51 การปนเปื้อนเชื้อ Escherichia coli จากน้ำหมักผักสะทอน และน้ำหมักใบบอน ในอำเภอด่านซ้าย และอำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 1526
52 ผลของสารสกัดหญ้าพันงูขาว (Achyranthes aspera L.) ต่ออินซูลินในซีรัมและ เนื้อเยื่อตับอ่อนในหนูเบาหวาน 1504
53 ภูมิปัญญาการใช้พืชสมุนไพรของหมอพื้นบ้าน ในพื้นที่บ้านนาป่าหนาด ตำบลเขาแก้ว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 1524
54 ผลของการประยุกต์ใช้แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมป้องกันโรคและอุบัติเหตุของพนักงานเก็บขนขยะ เทศบาลเมืองพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 1425
55 การสำรวจสุขาภิบาลอาหารในโรงอาหาร: กรณีศึกษาในบริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จำกัด (มหาชน) 1489
56 นวัตกรรมเครื่องยืดเหยียดข้อไหล่ด้วยตนเองเพื่อบรรเทาอาการปวดของโรคหัวไหล่ติด 1890
57 ความเครียดในการทำงานของอาจารย์สถาบันอุดมศึกษาเอกชน จังหวัดอุดรธานี 1423
58 ปัจจัยเสี่ยงของความเมื่อยล้าทางสายตาที่เกิดโดยแสงสว่างจากการประกอบอาชีพในบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 2169
59 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชน ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1478
60 พฤติกรรมการป้องกันโรคอุจจาระร่วงในเด็กแรกเกิดถึง 5 ปี ของผู้ปกครอง ในตำบลนามน อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 1591
61 พฤติกรรมการลดความอ้วนของนักศึกษาหญิงระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่นามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 1540
62 ความเสี่ยงและพฤติกรรมส่งเสริมของการเกิดแผลที่เท้าในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น 1421
63 ผลของสารสกัดหญ้าพันงูขาว (Achyranthes aspera L.) ต่อความเป็นพิษต่อตับในหนูเบาหวาน 1528
64 พฤติกรรมการสัมผัสสารเคมีกำจัดศัตรูพืช การป้องกันตนเองและผลกระทบทางสุขภาพ ของเกษตรกรปลูกอ้อย อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 1685
65 ความรู้ การรับรู้ และพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อฮิวแมนแปบปิโลมาไวรัส (เอชพีวี) มะเร็งปากมดลูกของนักศึกษาหญิงในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 1505
66 สมรรถนะการผสมในลักษณะผลผลิตและความต้านทานต่อโรคราน้ำค้างของแตงกวาผลยาว 1475
67 การเปรียบเทียบประชากรของแมลงศัตรูพืชและศัตรูธรรมชาติในพริกภายใต้สภาพโรงเรือนมุ้งตาข่ายและแปลงเปิด 1440
68 การพัฒนาแบบฝึกทักษะ รายวิชางานเกษตรและเทคโนโลยี เรื่องเทคโนโลยีและวิธีการเลี้ยงไก่เนื้อ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา ตำบลศรีตระกูล อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 1496
69 เครื่องกำจัดฝุ่นละออง PM2.5 โดยการประยุกต์ใช้ไฟฟ้าสถิตแรงดันสูง 1504
70 การใช้ประโยชน์จากมันสำปะหลังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตสำหรับการเลี้ยงปลาดุกยักษ์ในบ่อซีเมนต์ 1429
71 ปัญหาและรูปแบบการกระจายสินค้าของกลุ่มสตรีทอผ้าไหม อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ 1456
72 การศึกษาการปนเปื้อนโลหะหนักในข้าวเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1422
73 การศึกษาเทคนิคการตรวจพิสูจน์โดยการสกัดข้อมูลจากแอปพลิเคชันไลน์ด้วยเครื่องมือทางนิติวิทยาศาสตร์ 1572
74 การสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเศษกาบหมาก บริเวณกลุ่มวิสาหกิจชุมชน บ้านท่าดีหมี ตำบลปากตม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 1519
75 การพัฒนาเว็บไซต์องค์ความรู้ภูมิปัญญาการทอผ้าขาวม้าด้วยมือ เทศบาลตำบลนาอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดเลย 1482
76 การสลายตัวของสารมลพิษอินทรีย์ด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงแสง ZnO 1753
77 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิจัยทางการศึกษา เรื่อง สถิติพื้นฐานที่ใช้ในการวิจัย สำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ 1428
78 การตั้งตำรับสบู่น้ำผึ้งในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ Staphylococcus aureus 1519
79 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรั่มบำรุงผิวที่มีส่วนผสมของน้ำผึ้งจากเกสรดอกลำไย ดอกไม้ป่า และดอกไม้ป่าเบญจพรรณ 1447
80 ผลของปุ๋ยคอกและปุ๋ยเคมีต่อการปลูกคะน้าร่วมกับผักชีในระบบกลับหัว 1545
81 อิทธิพลของความเร็วในการผิดรูปต่อการอ่อนตัวของความเค้นและพลังงานสูญหายของยางธรรมชาติวัลคาไนซ์ที่มีเขม่าดำเป็นสารตัวเติม 1514
82 การพัฒนาแอปพลิเคชันรับสมัครเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยด้วยเครื่องอ่านสมาร์ตการ์ด 1456
83 การพัฒนาผลิตภัณฑ์หน่อไม้ในน้ำย่านางพร้อมปรุง 1522