รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 2 (NCST 2020)


ส่วนหน้า

ลำดับ ส่วน ดาวน์โหลดแล้ว
1 ปกหน้า 460
2 ปกหลัง 296
3 สารจากคณบดี 305
4 สารบัญ 590
5 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 368
6 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ2 338

ชื่อบทความ

ลำดับ ชื่อบทความ ดาวน์โหลดแล้ว
1 การแพร่กระจายของไมโครพลาสติกในน้ำทะเลและตะกอนดินตามแนวชายหาดจังหวัดระยอง 3711
2 การตรวจหาองค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน ของสารสกัดจากสมุนไพรไทยบำรุงน้ำนม 3677
3 การดูดซับพลังงานของยางธรรมชาติวัลคาไนซ์: ชนิดและปริมาณสารตัวเติม 3676
4 การตรวจหาฤทธิ์ดักจับอนุมูลอิสระของสารสกัดพืชสมุนไพรไทย 3680
5 การทำสูตรครีมทามือจากน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น 3689
6 แอคทูเอเตอร์จากฟิล์มยางธรรมชาติผสมถ่านกัมมันต์ 3678
7 การดูดซับเสียงจากยางธรรมชาติผสมเส้นใยเปลือกส้มโอ 3679
8 ผลของหลอดไฟแอลอีดีสีขาว แดง และ น้ำเงิน ต่อการเจริญ เติบโตของผักสลัดกรีนโอ๊คที่ปลูกในระบบไฮโดรโปนิกส์แบบน้ำนิ่งในกล่องโฟม 3679
9 การศึกษาระบบทำความร้อนพลังงานแสงอาทิตย์แบบลมร้อนสำหรับตู้อบแห้ง 3676
10 การถ่ายทอดลักษณะและการสืบค้นเครื่องหมายดีเอ็นเอที่เชื่อมโยงกับยีนที่ควบคุมเพศผู้เป็นหมันในดาวเรืองอเมริกัน (Tagetes erecta L.) 3676
11 กายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบของพืช 15 ชนิดในพื้นที่ดินเค็ม ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 3687
12 การปนเปื้อนของเชื้อ Vibrio parahaemolyticus ในหอยแครงสด บริเวณตลาดสด เขตอำเภอเมือง จังหวัดเลย 3676
13 จำนวนโครโมโซมของพืชดอกบางชนิดในจังหวัดนครราชสีมา 3676
14 ความหลากชนิดและความชุกชุมของผีเสื้อกลางวัน วงศ์ผีเสื้อขาหน้าพู่ ในแนวป่าข้างทางบริเวณห้วยน้ำหมานตอนบน อำเภอเมือง จังหวัดเลย 4131
15 ผลของสารสกัดหญ้าพันงูขาว (Achyranthes aspera L.) ต่อเนื้อเยื่อลำไส้ใหญ่ส่วนโคลอนในหนูเบาหวาน 3677
16 ความแปรผันของลักษณะสัณฐานวิทยาของปลาหมอไทยจากแหล่งน้ำธรรมชาติในจังหวัดเพชรบูรณ์ 3700
17 การศึกษาค่ากิจกรรมการยับยั้งจุลินทรีย์ของแบคทีเรียแลคติกที่แยกจากมะขามแช่อิ่ม 3680
18 ประสิทธิภาพของสารสกัดจากดีปลากั้งที่พบในเขตอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ต่อการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคบางชนิด 3679
19 ความหลากชนิดของหอยทากบกในแนวรอยต่อระหว่างป่าเบญจพรรณ และแปลงเกษตร เขตอำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู 3676
20 ความหลากชนิดของหอยทากจิ๋วในเขตรอยต่อระหว่างแปลงเกษตรกับป่าไผ่ ในเขตอำเภอผาขาว จังหวัดเลย 3683
21 การคัดแยกและคัดเลือกแบคทีเรียแลคติกที่ผลิตแบคเทอริโอซินจากแหนม 3676
22 การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพด้านโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานในจังหวัดเลย 3682
23 ความรู้เกี่ยวกับภาวะซึมเศร้าของผู้ดูแลผู้สูงอายุในเขตอำเภอเมืองสกลนคร 3676
24 คุณภาพชีวิตและภาวะซึมเศร้าของคนพิการ ตำบลบึงเนียม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 3681
25 ตะกร้าหมุนเพื่อป้องกันพฤติกรรมการใช้ยาไม่ถูกต้องในผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 3697
26 การศึกษาสารประกอบฟีนอลิกและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของผักคราดหัวแหวน 3715
27 ผลของสารสกัดหญ้าพันงูขาวต่อโลหิตวิทยาในหนูเบาหวาน 3676
28 การออกแบบใบพัดสำหรับกังหันน้ำพลังงานน้ำขึ้น-น้ำลงด้วยแบบจำลองคอมพิวเตอร์ 3677
29 การศึกษาศักยภาพพลังงานความร้อนมหาสมุทรของประเทศไทย 3676
30 การออกแบบและพัฒนาเครื่องเหลาไม้ไผ่สี่ด้าน 3678
31 การประเมินการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวและบริการด้านที่พักโดยระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองนครราชสีมาด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 3679
32 อิทธิพลของหญ้ากินนีร่วมกับอาหารข้นเสริมด้วยละอองข้าวโพดที่มีต่อสมรรถนะการเจริญเติบโตของโคบราห์มันระยะรุ่น 3680
33 ผลของอุณหภูมิที่เหมาะสมในการสังเคราะห์ถ่านคาร์บอนจากแกลบสำหรับขั้วไฟฟ้าของตัวเก็บประจุยิ่งยวด 3699
34 แบบจำลองจลนพลศาสตร์การอบแห้งปลาหมึกด้วยเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ 3679
35 การประเมินโครงการวิสาหกิจชุมชนจานกาบหมากท่าดีหมีด้วยวิธีทางเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 3676
36 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำแข็งบดโดยใช้หลักการศึกษาเวลามาตรฐาน : กรณีศึกษาโรงงานน้ำแข็งไทยอุดม 3681
37 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรด้วยเทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ กรณีศึกษา : กลุ่มสบู่สมุนไพรลอคำ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 3677
38 การพัฒนาระบบเตาก๊าซเชื้อเพลิงจากถ่านไม้ไผ่เพื่อขับเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 3690
39 การออกแบบและปรับปรุงผังโรงงาน : กรณีศึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชนจานกาบหมากท่าดีหมี 3698
40 ผลของอุณหภูมิและระดับความเร็วลมในกระบวนการอบแห้งด้วยลมร้อนที่มีต่อคุณภาพ ของสตรอว์เบอร์รี 3691
41 การปนเปื้อนโลหะหนักในผัก ณ ร้านก๋วยเตี๋ยว รอบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 3676
42 การพัฒนาโฟมยางดูดซับเสียงจากน้ำยางธรรมชาติ 3685
43 ปริมาณบีตาแคโรทีนและแอลฟาโทโคฟีรอลในข้าวพันธุ์พื้นเมือง จากอำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย และเมืองชะนะคามแขวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว 3676
44 การสังเคราะห์และสมบัติการพัฒนาสีของสารมาโคไซคลิกเพื่อใช้ในสีย้อมทางความร้อนที่ผันกลับได้ 3676
45 การประยุกต์ใช้โปรแกรม Tracker สำหรับวิเคราะห์การเคลื่อนที่ของหยดน้ำมันในสนามไฟฟ้า 3676
46 ความหลากชนิดของไม้ต้นและปริมาณคาร์บอนสะสมในป่าชุมชนดงหัน ตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 3677
47 การแยกและคัดเลือกเชื้อราที่มีความสามารถในการผลิตเอนไซม์เซลลูเลสจากดินปุ๋ยหมักเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร 3677
48 การหาสภาวะที่เหมาะสมต่อการเจริญของเส้นใยเห็ดตับเต่า เห็ดผึ้งนกยูง และเห็ดระโงกเหลือง 3676
49 การปนเปื้อนของเชื้อ Vibrio parahaemolyticus ในกุ้งกุลาดำจากห้างสรรพสินค้า อำเภอเมือง จังหวัดเลย 3686
50 ความหลากชนิดและความชุกชุมของตั๊กแตนกิ่งไม้ในเขตห้วยน้ำลาย อำเภอเมือง จังหวัดเลย 3677
51 การปนเปื้อนเชื้อ Escherichia coli จากน้ำหมักผักสะทอน และน้ำหมักใบบอน ในอำเภอด่านซ้าย และอำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 3676
52 ผลของสารสกัดหญ้าพันงูขาว (Achyranthes aspera L.) ต่ออินซูลินในซีรัมและ เนื้อเยื่อตับอ่อนในหนูเบาหวาน 3679
53 ภูมิปัญญาการใช้พืชสมุนไพรของหมอพื้นบ้าน ในพื้นที่บ้านนาป่าหนาด ตำบลเขาแก้ว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 3679
54 ผลของการประยุกต์ใช้แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมป้องกันโรคและอุบัติเหตุของพนักงานเก็บขนขยะ เทศบาลเมืองพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 3681
55 การสำรวจสุขาภิบาลอาหารในโรงอาหาร: กรณีศึกษาในบริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จำกัด (มหาชน) 3683
56 นวัตกรรมเครื่องยืดเหยียดข้อไหล่ด้วยตนเองเพื่อบรรเทาอาการปวดของโรคหัวไหล่ติด 3708
57 ความเครียดในการทำงานของอาจารย์สถาบันอุดมศึกษาเอกชน จังหวัดอุดรธานี 3676
58 ปัจจัยเสี่ยงของความเมื่อยล้าทางสายตาที่เกิดโดยแสงสว่างจากการประกอบอาชีพในบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 3699
59 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชน ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ 3676
60 พฤติกรรมการป้องกันโรคอุจจาระร่วงในเด็กแรกเกิดถึง 5 ปี ของผู้ปกครอง ในตำบลนามน อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 3684
61 พฤติกรรมการลดความอ้วนของนักศึกษาหญิงระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่นามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 3676
62 ความเสี่ยงและพฤติกรรมส่งเสริมของการเกิดแผลที่เท้าในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น 3676
63 ผลของสารสกัดหญ้าพันงูขาว (Achyranthes aspera L.) ต่อความเป็นพิษต่อตับในหนูเบาหวาน 3687
64 พฤติกรรมการสัมผัสสารเคมีกำจัดศัตรูพืช การป้องกันตนเองและผลกระทบทางสุขภาพ ของเกษตรกรปลูกอ้อย อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 3691
65 ความรู้ การรับรู้ และพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อฮิวแมนแปบปิโลมาไวรัส (เอชพีวี) มะเร็งปากมดลูกของนักศึกษาหญิงในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 3677
66 สมรรถนะการผสมในลักษณะผลผลิตและความต้านทานต่อโรคราน้ำค้างของแตงกวาผลยาว 3677
67 การเปรียบเทียบประชากรของแมลงศัตรูพืชและศัตรูธรรมชาติในพริกภายใต้สภาพโรงเรือนมุ้งตาข่ายและแปลงเปิด 3676
68 การพัฒนาแบบฝึกทักษะ รายวิชางานเกษตรและเทคโนโลยี เรื่องเทคโนโลยีและวิธีการเลี้ยงไก่เนื้อ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา ตำบลศรีตระกูล อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 3676
69 เครื่องกำจัดฝุ่นละออง PM2.5 โดยการประยุกต์ใช้ไฟฟ้าสถิตแรงดันสูง 3680
70 การใช้ประโยชน์จากมันสำปะหลังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตสำหรับการเลี้ยงปลาดุกยักษ์ในบ่อซีเมนต์ 3677
71 ปัญหาและรูปแบบการกระจายสินค้าของกลุ่มสตรีทอผ้าไหม อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ 3679
72 การศึกษาการปนเปื้อนโลหะหนักในข้าวเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 3676
73 การศึกษาเทคนิคการตรวจพิสูจน์โดยการสกัดข้อมูลจากแอปพลิเคชันไลน์ด้วยเครื่องมือทางนิติวิทยาศาสตร์ 3690
74 การสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเศษกาบหมาก บริเวณกลุ่มวิสาหกิจชุมชน บ้านท่าดีหมี ตำบลปากตม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 3677
75 การพัฒนาเว็บไซต์องค์ความรู้ภูมิปัญญาการทอผ้าขาวม้าด้วยมือ เทศบาลตำบลนาอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดเลย 3678
76 การสลายตัวของสารมลพิษอินทรีย์ด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงแสง ZnO 3690
77 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิจัยทางการศึกษา เรื่อง สถิติพื้นฐานที่ใช้ในการวิจัย สำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ 3676
78 การตั้งตำรับสบู่น้ำผึ้งในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ Staphylococcus aureus 3677
79 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรั่มบำรุงผิวที่มีส่วนผสมของน้ำผึ้งจากเกสรดอกลำไย ดอกไม้ป่า และดอกไม้ป่าเบญจพรรณ 3688
80 ผลของปุ๋ยคอกและปุ๋ยเคมีต่อการปลูกคะน้าร่วมกับผักชีในระบบกลับหัว 3678
81 อิทธิพลของความเร็วในการผิดรูปต่อการอ่อนตัวของความเค้นและพลังงานสูญหายของยางธรรมชาติวัลคาไนซ์ที่มีเขม่าดำเป็นสารตัวเติม 3676
82 การพัฒนาแอปพลิเคชันรับสมัครเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยด้วยเครื่องอ่านสมาร์ตการ์ด 3676
83 การพัฒนาผลิตภัณฑ์หน่อไม้ในน้ำย่านางพร้อมปรุง 3679