รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 4 (NCST 2022)


ส่วนหน้า

ลำดับ ส่วน ดาวน์โหลดแล้ว
1 ปกหน้า 11
2 ปกหลัง 8
3 สารจากคณบดี 7
4 ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านบทความ 8
5 กรรมการตัดสินงานประชุมวิชาการ 7
6 สารบัญ 8

ชื่อบทความ

ลำดับ ชื่อบทความ ดาวน์โหลดแล้ว
1 จำนวนฟีโบนักชีทั่วไปและจำนวนลูคัสทั่วไป 539
2 วิธีการแทนสมการ และวิธีการฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลสำหรับหาผลเฉลย ของสมการ Korteweg-de Vries (3+1) มิติ 86
3 การวิเคราะห์ปริมาณคาเฟอีนในตัวอย่างชาและกาแฟ ในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 206
4 แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ สำหรับการแพร่ระบาดโควิด-19 161
5 ความหลากชนิดและความชุกชุมของผีเสื้อกลางคืน ในเขตพื้นที่เกษตรกรรม ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลน้ำสวย อำเภอเมือง จังหวัดเลย 103
6 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่า pH ในดินต่อความหลากชนิดของหอยทากบก ในเขตตำบลบริบูรณ์ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 154
7 ความหลากหลาย และความชุกชุมของด้วง ในเขตพื้นที่เกษตรกรรม ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลน้ำสวย อำเภอเมือง จังหวัดเลย 133
8 การปนเปื้อนเชื้อ Staphylococcus aureus และเชื้อ Salmonella spp. ในยำแหนมคลุก สลัดโรล และแซนด์วิช จากร้านค้าแผงลอยที่จำหน่าย บริเวณรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 145
9 อิทธิพลของการทำนาข้าวแบบใช้สารเคมีสังเคราะห์ต่อความหลากหลายของแมงมุม 106
10 ผลของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อความชุกของเชื้อราจีนัสแคนดิดาในช่องปาก 82
11 ผลของความเครียดจากเกลือและออสโมติกต่อลักษณะสัณฐาน ของแบบจำลองเซลล์ของพืช 100
12 การศึกษาความชุกชุมของหอยทากบกในเขตตำบลบริบูรณ์ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 99
13 พฤติกรรมการกินอาหาร และการกระจายตัวของมดแดง ในเขตพื้นที่แปลงเกษตรกรรม ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลน้ำสวย อำเภอเมือง จังหวัดเลย 192
14 ผลของการใช้สื่อวีดิทัศน์ต่อความรู้และพฤติกรรมการย้อมสีผมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 94
15 ผลของระยะเวลาที่ใช้ในการทาซิลเวอร์ไดเอมีนฟลูออไรด์ต่อความแข็งจุลภาคของเนื้อฟันของฟันน้ำนมที่จำลองสภาวะฟันผุ 75
16 การปนเปื้อนของเชื้อ Vibrio parahaemolyticus ในหอยนางรมสด บริเวณห้างสรรพสินค้า อำเภอเมือง จังหวัดเลย 81
17 ศึกษาความต้องการด้านการออกกำลังกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์สามพร้าว 107
18 การผลิตโปรตีนรีคอมบิแนนท์เพื่อเป็นเป้าหมายในการคัดเลือกสารเสมือนแอนติบอดีโดยวิธีแอปตาเมอร์เทคโนโลยี 74
19 ฟิล์มย่อยสลายได้จากเปลือกทุเรียน 132
20 ระบบยืม-คืนอุปกรณ์และเล่มวิจัย สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 111
21 ระบบแจ้งเตือนการให้บริการภาคพื้นที่ครบกำหนดอายุสัญญา 78
22 ระบบการจัดการและติดตามวัสดุในคลัง 115
23 การจำแนกผีเสื้อกลางวันด้วยการเรียนรู้ของเครื่องและเหมืองข้อมูลภาพ 96
24 การประยุกต์ใช้สื่อโมชันอินโฟกราฟิกเพื่อการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 94
25 การศึกษาแนวทางการออกแบบสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ด้านศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัยโรงเรียนพัฒนาเด็ก จังหวัดขอนแก่น 75
26 การศึกษาแนวทางการออกแบบสื่อเคลื่อนไหวเพื่อประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น 84
27 การศึกษาแนวทางการสร้างสรรค์เนื้อหา และการเล่าเรื่องผ่านสื่อออนไลน์ เกี่ยวกับการเลือกรับประทานอาหาร และออกกำลังกาย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 115
28 การศึกษาแนวทางการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์วัดสิริมหากัจจายน์ พระธาตุหล้าหนอง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 90
29 การศึกษาแนวทางการออกแบบและการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ภายใต้แบรนด์ SIRIAEM 105
30 แนวทางการออกแบบเพจเฟซบุ๊ก เพื่อส่งเสริมสุขภาพของคน แนวทางการออกแบบเพจเฟซบุ๊ก เพื่อส่งเสริมสุขภาพของคน Gen Z 101
31 การศึกษาแนวทางการออกแบบเพื่อพัฒนาแบรนด์และสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ภายใต้แบรนด์ Kimthong Homemade 85
32 การศึกษาทดลองวัดอุณหภูมิต่ำสุดในการจุดติดไฟของฝุ่นแป้งที่ใช้ในการบริโภคที่ระเบิดได้ในประเทศไทย 109
33 องค์ประกอบทางเคมีจากส่วนสกัดหยาบเมทานอลในรากสะทอนวัว 90
34 วิเคราะห์และออกแบบวงจรกำเนิดสัญญาณไซน์นูลซอยดอล วิเคราะห์และออกแบบวงจรกำเนิดสัญญาณไซน์นูลซอยดอล โดยอาศัยสมการอนุพันธ์อันดับสอง 80
35 แนวทางการออกแบบนวัตกรรมรถนั่งคนพิการตามแนวจิตสังคมกรณีศึกษาผู้อายุติดเตียง จังหวัดปทุมธานี 121
36 การศึกษาปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปลดปล่อยจากการขนส่งภายในเทศบาลตำบลหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 70
37 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อวัณโรคจากการทำงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดพิจิตร 76
38 ผลของระยะเวลาที่ใช้ในการทาซิลเวอร์ไดเอมีนฟลูออไรด์ต่อความแข็งแรงยึดเฉือนของเนื้อฟันที่มีการสลายแร่ธาตุกับวัสดุกลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์: การศึกษานอกร่างกาย 104
39 ความหลากชนิดของแมลงกลุ่มผึ้ง ต่อ แตน ในเขตพื้นที่เกษตรกรรม ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลน้ำสวย อำเภอเมือง จังหวัดเลย 79
40 การปนเปื้อนของเชื้อ Vibrio parahaemolyticus ในปลาแซลมอน บริเวณห้างสรรพสินค้า อำเภอเมือง จังหวัดเลย 231
41 การศึกษาแนวทางการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านศิลปะและวัฒนธรรม จังหวัดนครพนม 91
42 การวิเคราะห์แบบจำลองไฟฟ้าเชิงกลและการหาค่ากำลังงานสูงสุดของระบบเก็บเกี่ยวพลังงานเพียโซอิเล็กทริค 66
43 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้สูงสุดทางการเงินของโครงการหอพักนักศึกษาเอกชนบริเวณมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้การจำลองสถานการณ์แบบมอนติคาร์โล 88
44 การพัฒนาการเรียนรู้แบบผสมผสานเพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และการซ่อมบำรุง ของนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศชั้นปีที่ 1 83
45 การตอบสนองของงา 3 การตอบสนองของงา 3 สายพันธุ์ที่ปลูกปลายฤดูฝนต่อระดับการให้ปุ๋ยไนโตรเจน 80
46 ศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและสารต้านมะเร็งของสมุนไพรในยาตำรับน้ำมันสนั่นไตรภพ ด้วยเครื่องเครื่องแก๊สโครมาโทกราฟี/แมสสเปกโทรเมตรี และความเป็นพิษต่อเซลล์เม็ดเลือดขาว 64
47 การศึกษาระดับการคั่วกาแฟบ้านป่าหมากในการผลิตกาแฟสด 94
48 การตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์และการเจริญเติบโตของสายพันธุ์งาขี้ม้อน 130
49 การพัฒนาระบบความรู้เพื่อใช้ในการวินิจฉัยโรคในโค-กระบือ 98
50 การศึกษาแนวทางการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์บริษัท เครื่องกรองน้ำ ภายใต้แบรนด์ WATER MACHINE 71
51 การพัฒนาระบบการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์พืชด้วยการประมวลผลภาพทำงาน ร่วมกับระบบซีเอ็นซีเครื่องกรองน้ำ ภายใต้แบรนด์ WATER MACHINE 75
52 การศึกษาแนวทางออกแบบสื่อภาพเคลื่อนไหวเพื่อส่งเสริมความรู้ในการรับประทานอาหารฟ้าสต์ฟู้ดให้ปลอดภัยต่อสุขภาพ 67
53 การวิเคราะห์สถานการณ์การจัดการสารสนเทศ โรงพยาบาลศูนย์แห่งหนึ่งตามมาตรฐานการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ISO/IEC 27001:2013 76
54 การเปรียบเทียบวิธีในการพยากรณ์ราคาหุ้นด้วยแบบจำลองอารีม่า โครงข่ายประสาทเทียม และตัวแบบผสม 76
55 เกมการผจญภัยของเฟรยา 121
56 แนวทางการออกแบบสื่อการ์ตูนออนไลน์เพื่อให้ความรู้ด้านความเชื่อและพิธีกรรม ต่อประเพณีบุญบั้งไฟ กรณีศึกษา หมู่บ้านโสกหาดสวรรค์ ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 198
57 การออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติภูเวียง 187
58 การศึกษาแนวทางการออกแบบสื่อเคลื่อนไหวเพื่อให้ความรู้การใช้สื่อโซเชียลให้ปลอดภัยของวัยรุ่น 72
59 การลดการเกิดแก๊สหลังการบรรจุของกระบวนการแช่อิ่มมะม่วงเบา 81
60 การ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง ประเพณีอีสานบุญผะเหวด 114
61 ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไลเปสของสารสกัดหยาบข้าวหอมกระดังงา 59 และข้าวซีบูกันตัง 95
62 การศึกษาท่านั่งที่เหมาะสมในการใช้งานสมาร์ทโฟนของผู้สูงอายุ 79