รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 3 (NCST 2021)


ส่วนหน้า

ลำดับ ส่วน ดาวน์โหลดแล้ว
1 ปกหน้า 294
2 ปกหลัง 164
3 สารจากคณบดี 169
4 ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านบทความ 273
5 กรรมการตัดสินงานประชุมวิชาการ 187
6 สารบัญ 250

ชื่อบทความ

ลำดับ ชื่อบทความ ดาวน์โหลดแล้ว
1 ผลของสัดส่วนการผสมต่อลักษณะการวัลคาไนซ์ สมบัติด้านการดึง และพลังงานสูญหายของยางผสมระหว่างยางธรรมชาติและยางเอสบีอาร์ 254
2 แบบจำลองทางคณิตศาสตร์และสมบัติทางกายภาพของการอบแห้งกระชายขาวด้วยไมโครเวฟ 253
3 เทคนิคโครมาโทกราฟีแบบผิวบางสำหรับการจัดจำแนกเห็ดซางฮวงป่า 252
4 ระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นในโรงเรือนสำหรับการปลูกผักกาดหอมกรีนโอ๊คแบบไฮโดรโปนิกส์ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ 273
5 ระบบควบคุมค่าความเป็นกรดเบสและค่าการนำไฟฟ้าของสารละลายธาตุอาหารอัตโนมัติสำหรับการปลูกผักกาดฮ่องเต้แบบไฮโดรโปนิกส์ 253
6 จำนวนเซมิโททอลโดมิเนชันของกราฟลิเนียร์เบนซีนอยด์เชน 252
7 ความสามารถในการแปรรูปและสมบัติทางกายภาพของยางธรรมชาติที่ใช้น้ำมันมะพร้าวเป็นน้ำมันช่วยแปรรูป 253
8 การปนเปื้อนโลหะหนักในน้ำประปาและน้ำบาดาล ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลย 253
9 รูปแบบการจัดการขยะอินทรีย์ในครัวเรือนโดยกรวยสีเขียว (Green Cone) ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ 254
10 ชุดระบบควบคุมอุณหภูมิน้ำสำหรับการปลูกผักขึ้นฉ่ายไฮโดรโปนิกส์อัตโนมัติ 252
11 การปนเปื้อนโลหะหนักในอาหารประเภทเส้น 257
12 การสลับสีของเม็ดสีอะคริลิคเทอร์โมโครมิก 253
13 การศึกษาประสิทธิภาพของเตาเผาถ่านโดยใช้ระบบการหมุนเวียนของแก๊ส 253
14 การยอมรับของผู้บริโภคต่อเครื่องดื่มสับปะรดโซดา 253
15 ไวน์วิตามินซีสูงจากมะม่วงหาวมะนาวโห่ 299
16 นกชายเลนและความหนาแน่นของสัตว์หน้าดินทะเลขนาดใหญ่บริเวณชายฝั่งอำเภอละงูจังหวัดสตูล 266
17 ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของสับปะรดไร่ม่วง อำเภอเมือง จังหวัดเลยด้วยเครื่องหมายอาร์เอพีดี 256
18 ความหลากหลายทางพันธุกรรมของเสาวรส ในอำเภอภูเรือ จังหวัดเลย โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลไอเอสเอสอาร์ 255
19 การปนเปื้อนเชื้อ Escherichia coli และเชื้อ Staphylococcus aureus ในหมึกย่างและน้ำจิ้มอาหารทะเล ที่จำหน่ายบริเวณรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 257
20 ความหลากชนิด และความชุกชุมของด้วง (Order Coleoptera) ในพื้นที่แปลงพืชสวนเขตตำบลน้ำสวย อำเภอเมือง จังหวัดเลย 253
21 ความหลากหลายของตั๊กแตน (Order Orthoptera) ในพื้นที่แปลงพืชสวน เขตตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 262
22 การปนเปื้อนของเชื้อ Salmonella spp. ในน้ำจากตู้กดหยอดเหรียญอัตโนมัติรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 253
23 พรรณไม้ในพื้นที่ดินเค็มบริเวณอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร จังหวัดนครราชสีมา 259
24 การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของเห็ดและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนในเขตตำบลปากปวน อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ประเทศไทย 254
25 ความหลากชนิดของมอลลัสก์บริเวณชายฝั่ง อำเภอละงู จังหวัดสตูล 256
26 การทดสอบความไวต่อสารสกัดหยาบจากรากและใบน้ำน้อย (Polyalthia suberosa(Roxb.) Thwaites) ของเชื้อ Candida albicans ด้วยวิธีดีสดีฟฟิวชั่น 252
27 ฤทธิ์ของสารสกัดสมุนไพรต้านเชื้อแบคทีเรียก่อโรคในช่องปาก 271
28 ประสิทธิภาพของแบคทีเรียซัลเฟอร์ออกซิไดซิงค์และไบโอชาร์จากไม้ไผ่ในการกำจัดซัลไฟด์ 252
29 ความหลากหลายของแมลงกลุ่มผึ้ง ต่อ แตน มด (Order Hymenoptera) ในพื้นที่แปลงพืชสวน เขตตำบลน้ำสวย อำเภอเมือง จังหวัดเลย 282
30 การผลิตเอนไซม์และการยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคพืชของแอคติโนมัยซีทที่คัดแยกได้จาก ไรโซสเฟียร์ของพืชตระกูลถั่ว 256
31 ศึกษาผลของวัสดุคลุมแปลงต่อการเจริญเติบโตของผักกาดหอมพันธุ์เรดโอ๊ค 255
32 การปนเปื้อนของเชื้อ Salmonella spp. ในข้าวแกง ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเลย 252
33 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มอายุวัฒน์ล้านนาในรูปแบบกล่อง U.H.T. 256
34 ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดสมุนไพรตำรับยาแก้กษัยลิ้นกระบือ 261
35 การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของตำรับยาริดสีดวงมหากาฬ 253
36 การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และความคงตัวของสารสกัดตำรับตรีกฏุก 265
37 การเปรียบเทียบผลของเจลไพลลดอาการปวดเมื่อยในกลุ่มผู้ที่มีอาการปวดเมื่อยจากการทำงานในพื้นที่ตำบลบ้านหว้า อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น 259
38 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 254
39 สารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดแก้วมังกร 256
40 ความรู้และพฤติกรรมการคัดแยกขยะของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 253
41 ความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ 3อ.2ส.ของอาจารย์ บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน จังหวัดอุดรธานี 257
42 การพัฒนาผลิตภัณฑ์พุดดิ้งจากน้ำนมถั่วลิสง 254
43 ปัญหาและแนวทางการพัฒนาวินัยนิสิตในรายวิชาวิเคราะห์น้ำและน้ำเสีย 253
44 การศึกษาระบบบำบัดน้ำเสียในวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดพะเยา 253
45 การปนเปื้อนเชื้อ Escherichia coli ในน้ำดื่มจากเครื่องทำน้ำเย็นบริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 259
46 การปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรีย Coliform Escherichia coli และ Staphylococcus aureusในเนื้อโคและตับ จากตลาดสด อำเภอเมือง จังหวัดเลย 253
47 แรงจูงใจของการออกกำลังกายผู้สูงอายุในสวนสาธารณะกุดป่อง เทศบาลเมืองเลย อำเภอเมือง จังหวัดเลย 255
48 การปนเปื้อนของเชื้อ Salmonella spp. ในอาหารสุนัขและแมว ในเขตอำเมือง จังหวัดเลย 261
49 การปนเปื้อนของเชื้อ Staphylococcus aureus ในผลิตภัณฑ์มะพร้าวแก้ว จากร้านจำหน่าย ของฝากริมทาง อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 256
50 ประสิทธิ์ภาพของ EM (Effective Microorganisms) ในการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานขนมจีน 253
51 การพัฒนาเครื่องแกะสลักไม้ยางพาราด้วยการควบคุมเชิงตัวเลขด้วยคอมพิวเตอร์ 254
52 การศึกษาประสิทธิภาพของระบบออสโมซีสย้อนกลับในการบำบัดน้ำเสียสังเคราะห์ ที่มีการปนเปื้อนของตะกั่ว 253
53 การคัดแยกเมล็ดพันธุ์แตงไทยด้วยการประมวลผลภาพ 256
54 ผลของชนิดปุ๋ยมูลสัตว์และถ่านชีวภาพที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของผักสลัดกรีนโอ๊ค 255
55 การใช้ปุ๋ยมูลไส้เดือนในปริมาณที่เหมาะสมเพื่อเปรียบเทียบอัตราการเจริญเติบโต ของผักสลัดเรดโครอลและผักสลัดเรดโอ๊ค 263
56 การวิเคราะห์มาตรฐานฟาร์มเลี้ยงเป็ดเนื้อแบบปิดก่อนลงเลี้ยง 252
57 เปรียบเทียบขนาดความสูงของกล่องใส่เป็ดเป็นที่มีผลต่ออาการหัวแดงของเป็ด 253
58 การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ เรื่องเครื่องอัฐบริขารพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร ด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริม กรณีศึกษา พิพิธภัณฑ์พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร วัดป่าอุดมสมพร 255
59 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานวิจัยคณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 252
60 อิทธิพลของปริมาณเขม่าดำต่อการผ่อนคลายความเค้นของยางคอมพาวด์โดยใช้ เครื่องทดสอบความหนืดมูนนี่ 253
61 ระบบจัดการสารสนเทศสมัครชมรมออนไลน์ กรณีศึกษากองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 252
62 ระบบบริหารจัดการอิฐมอญแดง กรณีศึกษา โรงงานผลิตอิฐมอญแดง 253
63 ผลของถ่านชีวภาพต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของผักสลัดกรีนโอ๊ค 258
64 การพัฒนาสื่อการเรียนรู้เรื่องโลกของปลาแม่น้ำโขง ด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริม กรณีศึกษาศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม จังหวัดนครพนม 253
65 การศึกษาสมบัติทางกายภาพและสมบัติทางกลของซีเมนต์เพสต์ที่ผสมขี้เถ้าฟางข้าว และขี้เถ้าซังข้าวโพด จากพื้นที่อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 255
66 การออกแบบและพัฒนาเครื่องร่อนทราย 272
67 การพัฒนาเครื่องสีกาแฟโรบัสต้าแบบแห้ง 254
68 การพัฒนาเครื่องคัดแยกขนาดเมล็ดแมคคาเดเมียแบบถาดหมุน 269
69 เครื่องย่างไก่หมุนกึ่งอัตโนมัติโดยใช้แก๊สแอลพีจี 289
70 การศึกษาเชื้อเพลิงในการอบรมควันกระติบข้าว 257
71 ความถูกต้องเข้าบรรจบจากการทำระดับโดยไม้หลังกับไม้หน้ามีระยะไม่เท่ากัน 256
72 การศึกษาปัจจัยการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภค 252
73 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการจัดการเรียนรู้ผ่านสื่อการเรียนออนไลน์ในรายวิชาระบบการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ด้วยสื่อการเรียนออนไลน์ Cisco Networking Academy ของนักศึกษาหมู่เรียน ว.6107 252
74 การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 253
75 การปนเปื้อนโลหะหนักในดิน น้ำ และพืชผักกินได้ 255
76 การปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์น้ำพริกด้วงมะพร้าว 252
77 การพัฒนาสื่อแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง “ประวัติพระธาตุสัจจะ” อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 257
78 ระบบสารสนเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 253
79 สื่อการเรียนรู้กระบวนการผลิตเชื้อเพลิงอัดแท่งจากเปลือกเมล็ดยางพารา ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง. 255
80 ปริมาณการใช้น้ำต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของเมล่อนพันธุ์พอทออเร้นจ์ 254
81 สื่อวิดีทัศน์สารคดีท่องเที่ยวเชิงประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย เรื่อง ทำไมจังหวัดเลยถึงน่าเที่ยว 252
82 ปริมาณของใบหมอน้อยที่เหมาะสมร่วมกับซิลเวอร์ไนเตรทต่อการชักนำให้กุหลาบหนูออกดอกในสภาพปลอดเชื้อ 355
83 การออกแบบและสร้างเครื่องช่วยหยอดและกวนผสมน้ำกรดสำหรับผลิตยางก้อนถ้วยบนต้นยางพารา 253